عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه با هدف: الف) شناسایی موانع استقرار آموزش الکترونیکی در مدارس ابتدایی در کرمانشاه SWOT، ب) شناسایی استراتژی های Astqraramvzsh یک مدرسه ابتدایی در کرمانشاه بر اساس SWOT، و با استفاده از پرسشنامه و آزمون تی Grdyd.dr این فرض به عنوان مثال 4 اجرا می شود با توجه به اهداف پژوهش و عوامل مورد مطالعه مورد بحث قرار گرفت.متغیرها عبارتند از آموزش الکترونیکی و اجزای مدل SWOT (نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت) است. ابزار اندازه گیری محقق Prshnamh در چهار نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت در ...

آموزش طراحی معماری و نحوه تکامل و پیشرفت آن، امروزه به مقوله مهمی در دانشگاهها و دانشکده های معماری در تمام جهان تبدیل شده است. مدل تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها یا SWOT قابلیت تحلیل و بررسی عمیق تر آموزش معماری را برای دانشگاههای کشور و ارتقا سطح کمی و کیفی آن فراهم می سازد. هدف مقاله تحلیل و بررسی آموزش طراحی معماری با درنظر گرفتن الگو و مدل SWOT بوده است. مقاله حاضر با استفاده از روش تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها به شیوه SWOT به ارائه راهبردها در جهت بهبو ...

در این طرح با استفاده از روش SWOT نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تدیدهای خارجی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و با استفاده از استراتژیهای مناسب نسبت به رفع مشکلات و استفاده بهینه از فرصتها مدیریت مسئولانه بهره برداری از ماهیان خاویاری اقدام خواهد شد ...
نمایه ها:
swot | 
swot | 
swot | 
‏swot | 
صید | 
swot | 
swot | 
swot | 
swot | 
ذخایر | 

امروزه با توجه به تک محصولی بودن اقتصاد کشور ایران و تاکید برنامه ریزان بر درآمدهاي حاصل از سایر منابع به جاي اتکاء محض به صادرات نفت، ضرورت گسترش فعالیتهاي اقتصادي در زمینه هاي مختلف نظیر صنعت گردشگري مشخص می گردد. گردشگری انواع گونه گونی دارد که در این پژوهش با توجه به استقرار محدوده مورد مطالعه در نوار ساحلی رودخانه بابل رود، به گردشگری ساحلی پرداخته میشود. گردشگری ساحلی از كسب و كارهاي مهم دنيا است که با رشد شتابنده خود به فعالیتی چندمنظوره مبدل گشته است. به طوری‌ که توسع ...

از آن جا که وضعیت شهرها در رشد اقتصادی کشور عامل تعیین کننده محسوب میشود، برای رفع موانع و مشکلات فرا روی آن ها، رویکرد های متعددی مورد بررسی و استفاده قرار گرفته است. راهبرد توسعه شهر (CDS) نیز رویکردی جدید است که اخیرا در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این رویکرد که توسط مرکز سکونت گاه های انسانی سازمان ملل به عنوان ابزاری برای کمک به پیشبرد فرآیند و اجرای برنامه های توسعه شهر ها پیشنهاد شده است، بر پایه برنامه استراتژیک، با در نظر داشتن چشم انداز مشارکتی و در طی فرآیندی ...
نمایه ها:
swot | 
swot | 
swot | 
swot | 
‏swot | 
swot | 
‏cds | 
cds | 
swot | 
swot | 

امروزه مفهوم شهر ها بدون وجود فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن، دیگر قابل تصور نیست. پیامدهای توسعه شهر و پیچیدگی زیست محیطی آنها، موجودیت فضای سبز و گسترش زیست محیطی آن را برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده است در این پژوهش فضای سبز شهر یاسوج با استفاده از مدل SWOT مورد بررسی قرار گرفته است و با توجهبه مطالعات اسنادی و میدانی صورت گرفته و نظرسنجی از کارشناسان و شهروندان، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و عوامل تهدید کننده توسعه پایدار فضای سبز یاسوج مشخص شد وبه منظور ارزیابی میزان ت ...
نمایه ها:
پارک | 
تحلیل | 
swot | 

هدف اصلی این مقاله بررسی چالشها و فرصت های گردشگری و شناسایی موانع و پتانسیل های گردشگری در شهرستان پاوه می باشد. روش انجام تحقیق پیمایشی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از دو روش اسنادی و مطالعات میدانی استفاده شده است و سپس با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Excel به تجزیه و تحلیل داده پرداخته و در نهایت با بکارگیری مدل swot نقاط قوت و ضعف (درونی) و فرصت ها و تهدیدهای (بیرونی) گردشگری مناطق مرزی با تاکید بر شهرستان پاوه شناسایی می شوند. مهمترین سوال این مقاله این است که چرا عل ...

هر منطقه با توجه به پتانسیلها و امکانات موجود خود می تواند از طرق مختلف در محور توسعه قرار گیرد و با توسعه در یک بخش، زمینه توسعه سایر بخشها را نیز فراهم سازد. اولین قدم برای توسعه منطقه، توسعه اقتصادی آن است. با توجه به هدف عمده گردشگری که تولید درآمد و جذب سرمایه برای منطقه است، نقش راهبردی و کلیدی گردشگری در توسعه منطقه ای نمایان می گردد. لذا پژوهش حاضر سعی در شناخت جاذبه های طبیعی شهر کلارددشت دارد تا باشناخت هر چه بهتر و بیشتر این جاذبه ها در گسترش صنعت گردشگری به ویژه ا ...

همگام با رشد پرشتاب شهرنشینی و به تبع آن رشد فزاینده تولید زباله های شهری، بهینه سازی و ساماندهی فرایند مدیریتی پساماند شهری به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار شهری و یکی از الزامات و ضروریات مهم در حفظ محيط زيست شهری و ارتقا شاخص های سلامت شهروندان بدل شده است. شهر تربت حیدریه در خراسان رضوی با جمعیتی معادل 140000 در سال 1390 با تولید ماهیانه 3000 تن زباله و میانگین تولید روزانه 100 تن زباله، به دلیل فقدان یک نظام جامع و کارآمد در مدیریت پسماندها، این شهر را با ظهور ...