عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
   
معیارهای عینی، ذهنی و نوعی، پنج کارکرد متفاوت در حوزه های مختلف وضع و تفسیر قانون، ارتکاب جرم و دفاعیات کیفری، تعیین کیفر و دادرسی دارند، توصیفی، تحقیقی، احرازی، تعینی و سنجشی. در قلمرو وضع قانون و تفسیر آن که معیارهای موصوف کارکرد توصیفی دارند، مسأله اساسی عبارت از توصیف میزان قطعیت معنای قانون است : هر اندازه قانون دارای معنای قطعی و نهایی باشد با عینیت قانون مواجه ایم و هر اندازه قانون از عدم تعیین معنایی برخوردار بوده و فاقد معنایی قطعی باشد، با عدم عینیت قانون سر و کار ...

یکی از مهمترین مباحث سیاست خارجی، دیپلماسی کشورهاست، در جنگ جهانی اول و دوم دیپلماسی کشورها از اهمیت برخوردار گشت، ایران به عنوان یکی از کشورهای با قدرت کوچک سعی داشت منافع ملی خود را حفظ کند. حفاظت از بیطرفی و استقلال کشور در دیپلماسی ایران در نظر گرفته شده بود. پس از اشغال کشور، بسیاری از نویسندگان سیاست خارجی ایران را وابسته به کشورهای بزرگ می دانستند در حالیکه در این پژوهش کوشیده ایم دیپلماسی ایران را "دیپلماسی فعال" معرفی کنیم که می کوشید در آن موقعیت منافع ملی کشور را ح ...