عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 59

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
     
در تحقیق حاضر، میدان جریان، انتقال حرارت و انتقال جرم در یک خشک کن بستر سیال ناپیوسته، با ابعاد مشخص، به صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. گاز خشک کننده هوای داغ خشک می باشد و ذرات جامد، غیر متخلخل و مرطوب هستند. جریان درون خشک کن به صورت دو بعدی با تقارن محوری، مغشوش تراکم ناپذیر و ناپایدار در نظر گرفته شده است. جهت مدل سازی سیستم، ترکیبی از دیدگاه های اویلری-اویلری و اویلری-لاکرانژی به کار رفته است. گاز خشک کننده در ورودی خشک کن دارای پروفیل سرعت و دمای یکنواخت است. در ...
 
در این کار، مدل دوبعدی برای یک پیل سوختی غشای تبادل یونی توسعه داده شده است. مدل برای کل پیل سوختی صورت گرفته است که شامل لایه نفوذ گازی کاتدی، لایه نفوذ گازی آندی و غشا می‌باشد. این مدل دربردارنده انتقال جرم در لایه‌های نفوذ گازی، واکنش الکتروشیمیایی در لایه‌های کاتالیستی، انتقال بار و انتقال انرژی در کل قسمت‌های پیل سوختی می‌باشد. این معادلات حاکم با روش المان محدود حل شده‌اند. مدل ریاضی قادر به پیش‌گویی رفتار پیل سوختی تحت شرایط و چینش مختلف می‌باشد که مزیت این روش است. ...