عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع مورد تحقیق نظریه عمومی سیستم ها و طرح سیستم کنترل دستگاههای زیروگرافی میباشد. موضوع مورد بحث از دو بخش تشکیل یافته است: نظریه عمومی سیستمها و سپس طرح یک سیستم کنترل. بطور کلی هدف تحقیق در این رساله جنبه های مشخص و متاثر از همی را دربرمیگیرد: الف-جنبه عمومی هدف این جنبه مشتمل است بر تعمق و کاوش در دیدگاهها و نظریه های سیستمی، درک سازمانها بعنوان یک سیستم و آگاهی یافتن بر اهداف تئوری عمومی سیستم ها و بالاخره روش طراحی سیستمها بوده که در فوق مطالبی در این زمینه و هدف از طر ...