عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
       
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر کیفیت صفحه رابط جستجوی دیجیتال بر اساس ملزومات کارکردی بر تاب از دیدگاه کارکنان و کتابداران کتابخانه های دانشگاهی اصفهان انجام شد. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بود و برای نیل به اهداف تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته با 45 سوال در قالب هفت مولفه : ملزومات فراهم آوری جستجوی ساده (پایه)، ملزومات فراهم آوری جستجوی پیشرفته، ملزومات اجازه جستجوی هم زمان، ملزومات فراهم آوری جستجوی کلیدواژه ای، ملزومت پشتیبانی از پرسش ها و جستجوها در مجموعه های خاص، ملز ...