عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منابع آب زیرزمینی با آلاینده های مختلفی از قبیل نیترات آفت کشها (مانند اترازین ، سیمازین، دیورون و ایزوپروتون )‌علف کشها ، مواد نفتی ، مواد آلی طبیعی و ...آلوده شده که باعث ایجاد نگرانیهای زیادی در این زمیه شده است. در این بین غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی تهران اغلب نزدیک به حد استاندارد 50 میلی گرم در لیتر ) و حتی بالاتر از آن بوده از این رو هدف از این تحقیق بررسی کارایی سیستم نانوفیلتراسیون (باغشا NF90) در حذف این آلاینده از آبهای زیرزمینی تهران است. نانو فیلتراسیون پروس ...
  
امروزه یکی از بزرگترین دغدغه های فکری بشر آلودگیهای محیط زیست می باشد و از جمله مهمترین این آلودگیها ، آلاینده-های نفتی می باشند که با توسعه صنایع مرتبط و انتشار در منابع حیاتی محیط زیست شامل آب، خاک و هوا به شدت سلامتی انسان را مورد تهدید قرار داده است و نمونه بارز آن بحران آلودگی نفتی روستاها و مناطق اطراف پالایشگاهها ومراکز پتروشیمی است. لذا کنترل و پاکسازی این آلاینده ها از محیط زیست اطرافمان بیش از پیش اهمیت می یابد. جهت نیل به این هدف راهکارهای زیادی در بخشهای مختلف محی ...

رشد سریع جمعیت، کشاورزی متراکم و صنعتی شدن سبب تولید مقادیر زیادی ضایعات آلی از جمله کودهای دامی و زباله های شهری و صنعتی می شود که اغلب سوزانده یا دفن می گردند. این امر موجب آلودگی آب های سطحی و زیرزمینی گشته و خطری جدی برای سلامتی جامعه محسوب می شود. معمول ترین روش های تبدیل مواد زاید آلی به کودهای آلی، تهیه کمپوست و ورمی کمپوست می باشد. این مواد به عنوان کود آلی از جایگاه خاصی در مدیریت پایدار برخوردار می باشند. بیش از 97 درصد نیتروژن پسماندهای آلی در قالب ملکول های آلی می ...