عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده تنش خشکی یکی از عوامل اصلی کاهش رشد و اثرگذار بر شیوع بیماری‌های پوسیدگی ریشه در گیاهان است. قارچ‌ میکوریز با قابلیت همزیستی با اکثر گونه‌های گیاهی می‌تواند اثرات ناشی از بیماری‌های پوسیدگی ریشه را تعدیل‌کند. در این تحقیق ابتدا عامل اصلی پوسیدگی ریشه دانهال های پسته در استان کرمان شناسایی و جدایه میکوریز با درصد همزیستی بالا انتخاب گردید. بدین منظور تعداد 79 نهال‌ دارای علائم متفاوت بیماری طی بازدید‌های منطقه-ای انتخاب و عامل بیماری از آن‌ها جداسازی گردید و گونه Fusari ...

امروزه با استفاده از ترکیبات طبیعی گیاهان جهت کنترل و بهبود بیماری های گیاهی، انسانی و جانوری به سرعت رو به پیشرفت است. کنترل زیستی بیماری های گیاهی از راهکارهای نوین در کشاورزی است که بدلیل کم بودن اثرات نامطلوب زیست محیطی این ترکیبات با استقبال گسترده ای رو به رو شده است. قارچ های بیماری زای گیاهی به تنهایی عامل کاهش 20 درصدی محصولات کشاورزی در دنیا می باشد . بیماری قارچی فزاریوم یکی از شایع ترین و خطرناک ترین بیماری های خاکزی گیاهان می باشد و دامنه میزبانی بسیار وسعی دارد ...

یکی از مهم‌ترین معضلات کشت ناترک در استان خوزستان بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه می‌باشد. جهت مطالعه بیماری از مناطق مختلف استان خوزستان شامل اهواز، سوسنگرد و حمیدیه بازدید و از گیاهانی که حالت زردی و خشکیدگی را نشان می‌دادند نمونه‌برداری به عمل آمد. از کشت قطعاتی از بافت‌های آلوده ریشه و طوقه، شصت و پنج جدایه قارچی شاملFusarium solani(55 جدایه)،F. equiseti(5 جدایه)، Lasiodiplodia hormozganensis(3 جدایه)و .Pythiumsp(2 جدایه) بدست آمد. گزارش قارچL. hormozganensis از ناترک برای اول ...

یکی از مشکلات اساسی زراعت گلرنگ در منطقه اصفهان، بوته میری ناشی از پوسیدگی طوقه و ریشه بر اثر حمله قارچ Fusarium solani می باشد. علائم این نوع بوته میری در ابتدا بصورت زردی برگ ها و پژمردگی بوته ظاهر می‌شود و سپس گیاه دچار مرگ کامل می گردد. در این تحقیق پس از نمونه برداری از مزارع گلرنگ منطقه اصفهان، طوقه و ریشه گیاهان مشکوک به بیماری، بر روی محیط کشت سیب زمینی- دکستروز- آگار کشت شدند و پس از خالص سازی قارچ‌ها بر اساس روش تک اسپور و کشت تک ریسه، شناسایی عامل بیماری بر اسا ...