عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این تحقیق تعیین عوامل موثر براثربخشی دوره‌های آموزش کشاورزی برگزار شده در شرکتهای تعاونی کشاورزی استان اصفهان می باشد. تحقیق حاضر از جمله تحقیقات کاربردی است و تحلیل آن از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق به دو گروه آموزشگران و فراگیران شرکت‌کننده در دوره‌های آموزشی برگزار شده از سوی اداره کل تعاون استان اصفهان درسه گرایش تعاونی‌های فعال دامداری، زراعت و باغبانی، تقسیم شده‌اند. جهت تعیین حجم نمونه‌ها از جامعه فراگیران از فرمول کوکران استفاده شد که از میان 975 نف ...

آموزش بعنوان توانمندترین ابزار جامعه بویژه درزمینه مدیریت دولتی برای تضمین عدالت و توزیع عادلانه منابع و بکارگیری تکنیکها و روش‌های مناسب و ضروری یک اصل اساسی شناخته شده است اما بررسی نتایج حاصله از پرسشنامه‌های تکمیل شده و جداول و نیز مصاحبه های انجام شده با مدیرانی که دوره‌های مربوطه را طی نمودند موید این مطلب می‌باشد که برنامه‌های آموزشی اجرا شده بهیچوجه منطبق با نیازهای شغلی و سازمانی آنها نبوده و بنابراین در نحوه انجام وظایفشان ثمری نداشته است. بنابراین این فرضیه که تنظی ...
   
بمنظور تعمیم تئوریهای مربوط لازم مینمود که جامعه خاص بعنوان کلی یا جمعیت انتخاب گردد و فرضیه موردنظر در آنجا به محک آزمایش گزارده شود باین منظور سازمان امور اداری و استخدامی کشور بدلیل آشنایی نگارنده با هدف، وظایف، نحوه انجام فعالیتها و امکان دسترسی به پرونده‌ها و مصاحبه با مدیران بعنوان محل بررسی برگزیده شد. جامعه مورد بررسی: اطلاعات مورد نیاز این بررسی از مدیران و کارشناسان سازمان امور اداری و استخدامی کشور و صاحبنظران پاره‌ای از سازمان‌های دولتی مشمول قانون استخدام کشوری ...