عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
چکیده بررسی رابطه بین شایستگی عاطفی ـ اجتماعی مدیران با شایستگی های فنی، رفتاری و زمینه‌ای کارمندان شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران به کوشش: محمدرضا رباط کریمی هدف کلی پژوهش بررسی رابطه بین شایستگی عاطفی و اجتماعی مدیران با شایستگی فنی، رفتاری و زمینه‌ای کارمندان شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران بود. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه آماری آن، شامل کلیه کارمندان شرکت آب و فاضلاب منطقه 3 تهران بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای ساده 234 نفر انتخاب شد ...
نمایه ها:
competence |