عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
   
از آنجا که بانک ها هم مانند سایر سازمان ها و شرکت های خدماتی نمی توانند از طریق جانشینی سرمایه به تولید مهمی دست یابند و چنین سازمانهایی تنها از طریق حفظ مشتریان خود می توانند بقای خود را تضمین کنند. لذا رضایت مشتری و عبد از آن وفاداری مشتری وحتی بالاتر از آن ایجاد روابط بلند مدت با مشتری برای موفقیت بانک ها الزامی است. در دنیای پیچیده و رقابتی امروز اگر بانک ها بتوانند در همه ابعاد کیفیت خدمات، مردم داری، مشتری مداری، مسئولیت پذیری اجتماعی و توان مالی و هم چنین بازاریابی راب ...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و ارزیابی اهمیت عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکی بررسی و جود یا عدم وجود اختلاف نظر میان دیدگاه های مشتریان با ارائه دهندگان خدمات در مورد خدمات ارائه شده و در نهایت ارائه راهکارهای بهبود به منظور ارتقای خدمات بانکی در سطح بانک کشاورزی انجام شد. ...