عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
   
منابع آب زیرزمینی با آلاینده های مختلفی از قبیل نیترات آفت کشها (مانند اترازین ، سیمازین، دیورون و ایزوپروتون )‌علف کشها ، مواد نفتی ، مواد آلی طبیعی و ...آلوده شده که باعث ایجاد نگرانیهای زیادی در این زمیه شده است. در این بین غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی تهران اغلب نزدیک به حد استاندارد 50 میلی گرم در لیتر ) و حتی بالاتر از آن بوده از این رو هدف از این تحقیق بررسی کارایی سیستم نانوفیلتراسیون (باغشا NF90) در حذف این آلاینده از آبهای زیرزمینی تهران است. نانو فیلتراسیون پروس ...