عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 60

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

تجمع زیستی کادمیوم، مس و سرب در آب، رسوبات، گیاهان آبزی و ماهیان در دریاچه Chini مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بعضی از گونه ها توانایی تجمع مقدار زیادی از بعضی فلزات سنگین را در اندامهای خود دارند. معمولا تفاوت معنی داری بین 7 گونه ماهی و بین اندامها مشاهده شده است. ماکزیمم غلظت کادمیوم و سرب در آبشش Helostoma temmincki و Ostechilus hasseltii به ترتیب 18/0 و 33/7 µg/g وزن خشک اندازه گیری شده است. در صورتی که حداکثر غلظت مس در ماهیچه Puntioplites bulu با 02/2 وزن خشک ان ...
 
آلودگی محیطی ناشی از توسعه صنعت و تکنولوژی یکی از مهمترین دغدغه های قرن اخیر است. فلزات سنگین از قبیل مس، روی، نقره و نیکل و ... موجود در آب های سطحی به علت سمیت و آلودگی زیادی که دارند خطری جدی برای سلامت انسان و اکوسیستم محسوب می شوند. تاکنون روش های مختلفی از قبیل تعویض یونی، اسمز معکوس، فرآیند غشایی و جذب زیستی برای حذف این یون ها از محیط های آبی مورد استفاده قرار گرفته است. جذب سطحی یکی از معمول ترین روش ها برای حذف فلزات سنگین است. در این مطالعه اثر PH محلول، غلظت اولیه ...

معرفی پلیمرهای قالب یونی در آنالیز مقادیر بسیار ناچیز کاتیونها گام بسیار بزرگی در شیمی جداسازی و تغلیظ بود. تکنیک قالب گیری یونی روشی را بوجود آورد که فلزات با ارزش را از ترکیبات معدنی و محلولهای رقیق جداسازی کند. همچنین آلودگی های فلزات سنگین نظیر کادمیوم، جیوه، نیکل و دیسپرسیوم را از ضایعات صنعتی برطرف نماید. در این کار پلیمر قالب یونی جیوه II از پلیمریزاسیون 4- وینیل پیریدین به عنوان منومر عاملی، اتیلن گلیکول در متاکریلات به عنوان شبکه ساز، 2-2آزوبیس 2- متیل پروپیو نیتریل ...