عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 63

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در یک مطالعه "توصیفی- مقطعی" بر روی 240 دختر و 240 پسر از دانش آموزان دبیرستان های شیراز در سال تحصیلی 78-1377 که به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک خوشه ای انتخاب شده بودند. ارتباط وضعیت قرار گرفتن سر با متغیرهایی نظیر جنس، وضعیت درس خواندن، اختلال بینایی و انجام ورزش بررسی شد. نتایج پژوهش میزان شیوع جلو آمدن سر را از سمت چپ و راست به ترتیب 1/76% و 6/74% نشان داد و اختلاف معنی داری بین جلو آمدن سر با جنسیت، وضیعت درس خواندن و انجام ورزش دیده شد. با توجه به نتایج این پژوهش ک ...

از آنجا که نیروهای جوان تحصیل کرده در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نقش مهمی ایفا می‌کنند با توجه به نیازهای مختلف بخصوص نیازهای روانی آنان از اهمیت بسزایی برخودار است . توجه به سلامت عمومی دانشجویان جدیدالورود در سال تحصیلی 1377-78 انجام گردیده و این مطالعه آینده‌نگر در دو مرحله در بدو ورود دانشجویان و همچنین پایان سال تحصیلی، بر روی 102 نفر رشته‌های مختلف انجام شد. نتایج نشان داد که در بدو ورود به دانشگاه 48 درصد بدون اختلال، 46/1 درصد مشکوک به اختلال و 5/9 مبتلا به اختلا ...

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیل است که با هدف بررسی مقایسه‌ای توزیع فراوانی و علل سزارین در خانمهای باردار مراجعه‌کننده به بیمارستانهای آموزشی، خصوصی منتخب مشهد در سال 1377-78 انجام گرفته است . جامعه پژوهش تعداد 1382 زن باردار بود که از این میان تعداد 609 خانم باردار که جهت زایمان به بیمارستانهای آموزشی و خصوصی منتخب مراجعه نموده و دارای معیارهای انتخاب نمونه پژوهش بودند گزینش شدند. تعداد نمونه در بیمارستانهای آموزشی منتخب 215 نفر و در بیمارستانهای خصوصی منتخب 394 نفر بود. ...

بیماریهای مادرزادی قلب از شایعترین آنومالیهای دوران نوزادی است. با توجه به جمعیت جوان در حال افزایش و وجود مرکزی مجهز با پرسنل ورزیده و دستگاهای دقیق جهت تشخیص زودرس بیماری و به منظور تعیین نتایج اکوکاردیوگرافی نوزادان تازه متولد شده، این تحقیق برروی مراجعین به بیمارستان امام حسین (ع) طی سالهای (78-1377) انجام گرفت. در این مطالعه توصیفی 800 نوزاد تازه متولد شده انتخاب و پس از معاینه جهت تشخیص بیماریهای مادرزادی قلب تحت اکوکاردیوگرافی قرار گرفتند. نوزادان مبتلا به بیماری قلبی ...

گزارشهایی مبنی بر وجود عوامل روانی و استرس زا در بیماران مبتلا به آسم که در برابر درمان مقاومت می کنند. مشاهده است. با توجه به عوارض شناخته شده آسم و با عنایت به این مطلب که در ایران هیچگونه بررسی در این زمینه صورت نگرفته استو مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان استرس و نقش آنها در بروز، شدت و درمان آسم مداوم، برروی مراجعین به مرکز پزشکی لقمان حکیم در سالهای 78-1377 انجام گرفت. 60 بیمار (شامل 30 مرد ) با میانگین سنی 2/3+-5/40 سال و مدت ابتلا 1/2 +-2/6 سال در این مطالعه وارد شدند. ...

با توجه به شیوع و روند رو به افزایش دیابت و اهمیت نحوه مراقبت از خود و عوارض شناخته شده عدم مراقبت از خود، این تحقیق روی بیماران دیابتی نوعI مراجعه کننده به کلینیکهای دیابت استان سمنان در سال 78- 1377 انجام گرفت. تحقیق روی تعداد 36 بیمار واجد شرایط (7/41% مرد و 3/58% زن) با میانگین سنی 9/7+-4/28 سال، که مدت 8/4+-5/8 سال از ابتلاء به بیماری آنها گذشته بود.، انجام گردید. مراقبت مطلوب، 1/57 درصد در زمینه تزریق یک نوع انسولین، 3/53 درصد در زمینه تزریق دو نوع انسولین، 6/55 درصد ...

موضوع تحقیق (بررسی رابطه بین منبع کنترل و سلامت روانی دانشجویان مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشگاه تبریز در نیمسال دوم 1377-78). فرضیه‌های تحقیق عبارتند از: بین منبع کنترل و سلامت روانی رابطه معنادار وجود دارد - بین منبع کنترل و مقیاسهای روانی (افسردگی، اضطراف ، اختلال کنش اجتماعی، علایم جسمانی) رابطه معناداری وجود دارد. روش بکار رفته در این پژوهش روش همبستگی است . با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q) و مقیاس منبع کنترل درونی-بیرونی راتر (I.E) اطلاعات مورد نیاز جمع‌آور ...

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه عزت نفس با قضاوت اخلاقی دانش‌آموزان سال سوم دوره متوسطه بوده است . جامعه پژوهش حاضر شامل دانش‌آموزان پایه سوم مقطع متوسطه دبیرستانهای غرب تهران در سال تحصیلی 1377-78 بوده است . حجم نمونه پژوهش 400 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر بود. این دانش‌آموزان از چهار منطقه آموزش و پرورش و از میان 16 دبیرستان، به طور تصادفی انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای چند مرحله‌ای بود. ابزارهای استفاده شده در این تحقیق عبارتند از: "آزمون عزت نفس پپ " و "آزمون قض ...

نمره‌بندی آپگار روش سیستماتیک و عملی برای ارزیابی نوزاد تولد متولد شده در دقایق اولیه بلافاصله پس از تولد برای شناسایی نوزدان نیازمند به احیاء ناشی از اسیدوز هیپوکسیک است. البته نمره آپگار پایین لزوما نشانه هیپوکسی و اسیدوز دوره جنینی نیست و موارد مثبت و منفی کاذب متعددی وجود دارد. عوامل مختلفی موجب تغییرات حقیقی و کاذب در نمره آپگار می‌گردند. از علل کاهش نمره آپگار (بطور کاذب) نارسی، مصرف بعضی داروها توسط مادر، تجویز سولفات منیزیم، زایمان با پیشرفت سریع، میوپاتی و نوروپاتی م ...