عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این رساله 106 مورد توده داخل اسکروتوم در طی 10 سال در بیمارستان سینا از 1376-1366 مورد بررسی قرار گرفت . 2 مورد آن هماتوم و سل، 5 مورد توده های مربوط به آدنکس، 2 مورد تومورهای خوشخیم بیضه و 97 مورد آن تومورهای بدخیم بیضه بود . پارامترهای مورد مطالعه در این تحقیقات عبارتند از شیوع نژادی، جغرافیایی، شغلی، بررسی تومور مارکرهای تومور بیضه و ارتباط آنها با مرحله بیماری، بررسی درجه ویژگی و حساسیت ‏‎CT Scan‎‏ در ‏‎Staging‎‏ تومور بیضه، بررسی تصاویر سونوگرافی در تومورهای بیضه راست ...

اپی لپسی مقاوم به درمان شامل انواعی از اپی‌لپسی است که با هیچ یک از درمانهای مناسب یک یا جند دارویی کنترل نمی شود. از مهمترین انواع آنها می توان از سندرم لنوکس، صرع سلام، اپی لپسی میوکلونیک و در نهایت انواع فوکال نام برد. این نوع عارضه شیوع فامیلی یا جنسی ندارد مگر اینکه حاصل یک بیماری ژنتیکی یا متابولیک باشد. بعضی مولفان درمانهای بیشتراز 2 دارو را موثرتر نمی دانند. ...