عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 113

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرآیند یادگیری به معنای کسب معلومات از کتابها، به رشد توانائی‌ها و ایجاد تفکر خلاق کمک نمی‌کند دانش‌آموزان برای یادگیری، نیاز به محیط مناسب دارند که بتوانند با آن تعامل داشته باشند. در طول دوره ابتدایی، رکود رقت بار و کاهش توانایی‌های خلاقیت ، کاملا محسوس بوده است . آموزش در توسعه تفکر خلاق دخالت بسیاری دارد و می‌تواند توانایی را افزایش و یا کاهش دهد. با توجه به موارد ذکر شده پژوهش به دنبال این است که چنانچه برنامه آموزشی در دوران آموزش ابتدایی با اصول تفکر خلاق ...

هدف پژوهش بررسی علل گرایش به شغل دوم معلمان مرد آموزش و پرورش استان مازندران در سال تحصیلی 1373-1374 است . روش تحقیق پیمایشی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری شامل کلیه معلمان مرد مشاغل در آموزش و پرورش استان مازندران است که از میان آنها 5 درصد به صورت تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) 85/5 درصد از معلمان استان مازندران دارای شغل دوم هستند. 2) 89 درصد معلمان اعلام کرده‌اند که درآمد فعلی معلمان برای یک زندگی متوسط و آبرومندانه کافی ...

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل محدودکننده گردشهای علمی و راه‌حلهای موجود است . روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان والدین دانش‌آموزان معلمان و مدیران در سال تحصیلی 1373-1374 در استان همدان است که 10 درصد از آنها به عنوان حجم نمونه جهت بررسی برگزیده شده‌اند. براساس یافته‌های تحقیق 1) فرضیه اول تحقیق مبنی بر مشخص نشدن هدف از گردشهای علمی رد شد و گروههای مورد بررسی با 87 درصد پاسخ صحیح، نشان دادند که این عامل تاثیر چندانی در گرد ...
نمایه ها:
1373-1374 | 
همدان | 

این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش‌های ارائه شده توسط آموزشهای علمی آزاد بر عملکرد تحصیلی 308 دانش‌آموز دختر و پسر پایه چهارم متوسطه نظری که در دوره تابستان 1374 آموزشگاه‌های علمی آزاد تهران در سه درس جبر و آنالیز، زبان انگلیسی و فیزیک شرکت کرده‌اند، پرداخته است . برای انجام این پژوهش از روش شبه‌آزمایشی و اجرای پیش‌آزمون و پس‌آزمون استفاده شده است . یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که آموزش‌های ارائه شده توسط آموزشگاه‌های علمی آزاد موثر بوده و موجب افزایش نمرات پس‌آزمون نسبت به پیش‌آز ...

هدف پژوهش بررسی دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان و اولیای آنها پیرامون مطالب پیک نوروزی در دوره ابتدایی و راهنمایی مدارس پسرانه شهرستان همدان در سال تحصیلی 1373-1374 است . جامعه آماری دانش‌آموزان پسر پایه‌های پنجم و چهارم ابتدایی و پایه اول و دوم و سوم راهنمایی و معلمان و اولیاء آنها در آموزش و پرورش ناحیه 1 و 2 شهرستان همدان است . روش پژوهش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که اکثریت معلمان دوره ابتدایی و راهنمایی معتقدند که پیکهای نوروزی با ع ...

هدف این پژوهش ، بررسی میزان موفقیت عملکرد ستادهای تربیتی در دبیرستان‌های دختران و پسرانه شهر تهران در سال تحصیلی 1373-1374 است . روش پژوهش ، مطالعه پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است . یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که عملکرد ستادهای تربیتی شهر تهران از دیدگاه اعضای آنها مثبت بوده است و به طور کلی بین نظرهای اعضاء ستادها در دبیرستان‌های مختلف تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. در پایان، با استفاده از نظریات مشروح اعضاء ستادها، پیشنهادهایی درباره افزایش کارایی و رفع نواقص ک ...

از آنجایی که بیماریهای رحم میزان قابل ملاحظه‌ای از ضایعات دستگاه تناسلی زنان را شامل می شود و استفاده از کورتاژ اندومتر روش مناسب و مطمئنی برای بررسی این ضایعات می‌باشد، بر آن شدیم تا با استفاده از گزارشات پاتولوژی موجود در بایگانی بیمارستان شهید باهنر در سالهای 1373 و 1374 ضمن تحقیق در این مقوله آمار دقیقی در مورد این گروه از ضایعات بدست آوریم. مطالعه ما به صورت گذشته نگر انجام شد، که طی آن نتیجه پاتولوژی تعداد 823 مورد کورتاژ را جدا و بررسی نمودیم، که در بین آنها 17 نوع پات ...

دراین پژوهش به بررسی میزان موفقیت مشاوران نظام جدید در ارائه برخی خدمات مشاوره‌ای از نظر دانش‌آموزان و دبیران دبیرستانهای شهرستان آباده در سال تحصیلی 1373-1374 پرداخته می‌شود، از آنجائیکه بیشترین ارتباط مشاوران و خدمات مشاوره‌ای در رابطه با دانش‌آموزان است و ایشان بطورمستقیم از خدمات مشاوره‌ای مشاوران بهره‌مند می‌گردند و همچنین دبیران دبیرستانها که هم با مشاوران و هم با دانش‌آموزان درارتباط مستقیم بوده و با شناخت و آگاهی از وظایف و خدمات مشاوران قادر به اظهارنظر در مورد فعالی ...
نمایه ها:
معلم | 
آباده | 
1373-1374 | 
دختر | 
پسر | 
مشاور | 

پژوهش حاضر، یک مطالعه تجربی، موردی - شاهدی و از نوع آینده‌نگر که بمنظور بررسی تاثیر آمپی‌سیلین بر روی زایمان زودرس ایدیوپاتیک در 16 بیمارستان آموزشی شهر تهران سال 1373-1374 انجام شده است . بدین منظور از بین افرادیکه زایمان زودرش داشتند، ایدیوپاتیک بودن آن مشخص شد روش نمونه‌گیری براساس نمونه در دسترس بود. سپس به یک گروه (30 نفر) آمپی‌سیلین به میزان دو گرم هر شش ساعت برای بیست و چهار ساعت به شکل تزریق وریدی و سپس و پانصد میلی‌گرم هر شش ساعت شکل کپسول خوراکی برای یک هفته داده شد ...