عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 456

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گزارشی است تفصیلی از وضعیت اقتصادی-اجتماعی استان درسال 1373 و همچنین در این گزارش روند بخشهای مختلف اقتصادی-اجتماعی استان طی سالهای برنامه اول توسعه(1368-73) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . گزارش فوق از دو بخش "وضعیت کلان اقتصادی-اجتماعی استان در سال 1373" و "وضعیت اقتصادی-اجتماعی استان در سال 1373 به تفکیک بخشهای اقتصادی" تهیه شده که بخش نخست مواردی از قبیل آشنایی مقدماتی با استان، جمعیت و اشتغال، بودجه و درآمدهای مالیاتی استان، پول و بانکداری و بازرگانی و وضعیت پیمانکار ...

این گزارش به منظور، - بررسی نظرات پاسخگویان نسبت به چگونگی برنامه‌های رادیو در سال 1373 در مقایسه با سالهای قبل. - دلایل شنوندگان در مورد بهتر شدن برنامه‌های رادیو در سال 1373 نسبت به سال 1372. - بررسی نظرات پاسخگویان نسبت به چگونگی برنامه‌های تلویزیون در مقایسه با سال قبل. - دلایل بینندگان در مورد بهتر شدن برنامه‌های تلویزیون در سال 1373 نسبت به سال 1372، بوده است . نتایج حاصله از این بررسی نشان می‌دهد که: *رادیو* - 42 درصد از جامعه مورد بررسی معتقدند که برنامه‌های را ...

هدف تحقیق ارزشیابی سئوالات امتحانات هماهنگ دروسی از دوره راهنمایی تحصیلی در امتحانات خرداد ماه 1373 استان اصفهان است . روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است . جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دوره راهنمایی شرکت‌کننده در سه آزمون ریاضی سال اول، زبان انگلیسی سال دوم و علوم سال سوم هستند. نمونه آماری شامل 2880 نفر است که به صورت تصادفی برگزیده شده‌اند. براساس یافته‌های پژوهش 1) آزمون ریاضی سال اول به لحاظ ضریب پایایی 65/7 درصد مناطق آموزشی آموزش ضریب نسبتا ...

این تحقیق در خصوص بررسی روند تغییرات جنگل زربین، در منطقه حسن آباد چالوس، در استان مازندران با توجه به 3 سری اطلاعات در سالهای 1335-1357 و 1373 و حال حاضر و مقایسه آنها با یکدیگر برنامه ریزی و اجرا می شود. در این مطالعه جنگلهای زربین به لحاظ کمی و کیفی یعنی مساحت جنگل (مساحت نسبی و مساحت مطلق) و درصد تاج پوشش آن در سه زمان ذکر شده بررسی نتایج آن تجزیه و تحلیل می گردد. بررسی روند تغییرات، بهترین وسیله برای تعیین خط مشی و مدیریت هر چه صحیح تر برای این جنگلهاست. ...
نمایه ها:
چالوس | 
کیفیت | 
کمیت | 
1373 | 
1357-1335 | 

پژوهش‌حاضر یک بررسی توصیفی است که با عنوان بررسی میزان آگاهی دبیران مدارس راهنمایی تحصیلی از نیازهای روانی نوجوانان 12-15 سال شهر تهران سال 1373 و ارائه پیشنهاداتی برای یافته‌های پژوهش بوده است . نمونه‌های پژوهش بصورت تصادفی از بین جامعه پژوهش 2197 نفری دبیران شاغل در مدارس راهنمایی تحصیلی شهر تهران سال 1373 انتخاب گردیدند . ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش شامل پرسشنامه بوده، این پژوهش بر روی 600 نفر دبیر واجد شرایط که به روش ساده انتخاب بودند، انجام گردید . یافته‌های این ...

پژوهش حاضر یک بررسی تحلیلی از نوع گذشته‌نگر است که به منظور تعیین مشکلات تحصیلی، اقتصادی و اجتماعی کودکان شاهد در مقایسه با کودکان غیرشاهد در مدارس شاهد شهرستان ارومیه در سال 1373 انجام گرفته است . نمونه‌های پژوهش بصورت تصادفی از بین جامعه پژوهش 1000 نفری کودکان دبستانی 6-12 ساله شاهد و غیرشاهد شاغل به تحصیل مدارس شاهد شهرستان ارومیه در سال 1373 انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش شامل پرسشنامه بود. این پژوهش بر روی 184 کودک (از هر گروه92 نفر) کودک دبستانی شاهد ...

در بررسی آماری کلیه بیماران بستری در دو مرکز جراحی دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی ساله 1373 تعداد 2375 مورد عمل جراحی روی بیماران انجام شده و در کل 33 مورد مورتالیته وجود دارد (4/1%) شایعترین اورژانس جراحی در هر دو مرکز آپاندیسیت حاد می باشد و کله سیستیت حاد دومین اورژانس جراحی را شامل می شود. فتق اینگوینال شایعترین علت جراحی الکتیو در هر دو مرکز را با سیصد و پنجاه و سه مورد (8/14%) را شامل می شود. اعمال جراحی دو بیمارستان مرتبط با کانسر ‏‎GI‎‏: 1/6% بیماران بیمارستان شماره یک و ...

هدف از این مطالعه تعیین نتایج تشخیصی و درمانی حاصل از بستری در بخشهای مختلف داخلی بیمارستان شماره یک و بیمارستان باهنر بود. در سال 1373 در بخشهای فوق 2869 مورد بستری انجام شده بود که پرونده 2755 مورد (02/96%) بررسی شد. 9009/77 درصد از موارد بستری به بیمارستان شماره یک و 90/22 درصد به بیمارستان باهنر تعلق داشتند. 04/54% بیماران مرد و 95/50 درصد بیماران زن بودند. حداقل سن 11 سال حداکثر سن 99 سال و میانگین (انحراف معیار) سنی بیماران 14/50 (63/19) سال بود. 34/70 درصد از بیماران ...
نمایه ها:
1373 | 
درمان | 

اسکیزوفرنی را میتوان یکی از ویرانگرترین اختلالات روانی شمرد زیرا معمولا آغاز آن در اوایل زندگی بیمار است و علائم آن می توان برای خود بیمار و خانواده و جامعه او مخرب باشد. اسکیزوفرنی اصطلاحی است که به گروهی از اختلالات با علل ناهمگون اطلاق می شود و در بر گیرنده بیمارانی است که شکل بالینی ، پاسخ درمانی سایکوتیک روانپزشکی می باشد و نسبت به سایر اختلالات روانپزشکی از پیش آگهی ضعیف تری برخوردار بوده و در ضمن پرهزینه ترین اختلالا روانپزشکی از نظر مخارج مستقیم درمانی، فقدان کارآئی و ...