عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 91

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر به بررسی میزان افسردگی دانش‌آموزان دختر و پسر شاهد مقطع‌متوسطه شهر اصفهان و مقایسه آن با دانش‌آموزان دبیرستانهای غیرشاهد همان‌مقطع پرداخته و یافتن پاسخ برای پرسشهای ذیل از اهم اهداف آن بشمارمی‌رود. 1 -آیا بین میزان افسردگی دانش‌آموزان شاهد و غیرشاهد تفاوت‌معنی‌داری وجود دارد؟ 2 - آیا بین میزان افسردگی دانش‌آموزان دختر شاهد وغیرشاهد تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟ 3 - آیا بین میزان افسردگی‌دانش‌آموزان پسر شاهد و غیرشاهد تفاوت معنی‌داری وجود دارد؟ با توجه به‌اینکه شهادت پ ...

هدف اصلی از طرح تحلیل محتوای مطبوعات کشور پیرامون فعالیت‌های وزارت جهاد سازندگی در سال‌های 1372-73 عبارتند از: -1-1 تعیین حجم کلی و نحوه انعکاس فعالیت‌های وزارت جهاد سازندگی از سوی مطبوعات عمومی کشور. -1-2 تعیین حجم و نحوه انعکاس فعالیت‌های وزارت جهاد سازندگی از سوی کل نشریات عمومی به تفکیک قالب و ماه. -1-3 تعیین ترکیب مطالب منتشر شده و میزان رعایت تناسب در پرداختن به هر یک از قالب‌ها در هر نشریه. -1-4 تعیین فعال‌ترین نشریات در پرداختن به هر یک از قالب‌ها و موضوعات . ...

هدف از این تحقیق شناخت عواملی است که در انتخاب رشتهء تحصیلی دانشجویان رشته‌های مختلف علوم‌انسانی به گونه‌ای موثر بوده است و جامعهء آماری کلیهء دانشجویان دورهء کارشناسی (روزانه) ورودی مهر ماه سال تحصیلی 1372-73 دانشگاه علامهءطباطبایی است . جمع‌آوری اطلاعات با روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است . پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، موثرترین انگیزه انتخاب رشته، پذیرفته شدن در امتحان ورودی و سپس ذوق و استعداد شخصی عنوان شده است . یافته نشان می‌دهد که عواملی نظیر: جنسیت ، ...

هدف تحقیق شناخت عوامل درون سیستمی و برون سیستمی موثر در ترک تحصیل دانش‌آموزان دوره راهنمایی استان مازندران است . روش تحقیق علی پس رویدادی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده دوره راهنمائی تحصیلی در سال تحصیلی 1371-1372 استان مازندران است . حجم نمونه برابر با 15 درصد جامعه آماری است . براساس یافته‌های پژوهش میان پایه تحصیلی و برخورد معلم نسبت به ترک تحصیل دانش‌آموزان دوره راهنمایی رابطه معکوس وجود دارد. 2) میان جنسیت و تا ...

هدف تحقیق شناخت مسائل و مشکلات معلمان شاغل در مدارس روستایی استان و ارائه راه‌حلهای مناسب برای حل یا کاهش آنهاست . روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری کلیه معلمان زن شاغل در نقاط روستایی استان در سال تحصیلی 1372-1373 است که 30 درصد جامعه به عنوان حجم از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای برای بررسی برگزیده شده است . براساس یافته‌های پژوهش 1) 90/3 درصد از معلمان زن شاغل در روستاهای استان اضافه تدریس ندارند. 2) حقوق و مزایای معلمان زن کم است و تکافوی ه ...

هدف پژوهش ، بررسی و مقایسه سطح علمی داوطلبان و پذیرفته‌شدگان نهایی مراکز تربیت معلم و رشته‌های دبیری دانشگاهها در سال تحصیلی 1372-1373 با سایر داوطلبان و پذیرفته‌شدگان نهایی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است . جامعه آماری شامل کلیه داوطلبان و پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در سال تحصیلی 1372-1373 است که همهء آنها مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، براساس یافته‌های پژوهش 1) سطح علمی داوطلبان مرا ...

هدف از تحقیق شناخت عواملی است که در انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان رشته‌های مختلف علوم انسانی به گونه‌ای موثر بوده است و جامعه آماری کلیه دانشجویان دوره کارشناسی (روزانه) ورودی مهرماه سال تحصیلی 1372-1373 دانشگاه علامه طباطبایی است . جمع‌آوری اطلاعات با روش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است . پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها، موثرترین انگیزه انتخاب رشته، پذیرفته شدن در امتحان ورودی و سپس ذوق و استعداد شخصی عنوان شده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که عواملی نظیر: جنسیت ، سواب ...

هدف پژوهش بررسی نقش راهنما معلمان و ارزشیابان آموزشی در پیشبرد تحصیلی دانش‌آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، سال تحصیلی 1372-1373 است . جامعه آماری کلیه راهنما معلمان و ارزشیابان مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستانهای مناطق 22 گانه آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان است . روش پژوهش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) اکثر معلمان از وظایف راهنما معلمان اطلاع کافی دارند و آگاهانه وجود راهنما معلمان را جهت پیشبرد کارشان لازم می‌دان ...

هدف تحقیق شناخت عواملی است که در انتخاب رشته تحصیلی دانشجویان رشته‌های مختلف علوم انسانی به گونه‌ای موثر بوده است . روش تحقیق پیمایشی است و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع‌آوری شده است . جامعه آماری را کلیه دانشجویان دوره کارشناسی (روزانه) ورودی مهر سال 1372-73 دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل می‌دهد که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبی و از هر رشته به نسبت تعداد دانشجویان نمونه‌ای تصادفی انتخاب شده‌اند. نمونه‌ای برابر 110 نفر از جامعه مورد مطالعه به نسبت ...