عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این گزارش که از سوی موسسهء پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی با هدف ارزیابی عملکرد بخش آموزش عالی کشور در برنامهء پنجسالهء اول تهیه گردیده، دربردارندهء چهار فصل اول آن به تاریخچهء آموزش عالی در ایران، شامل آموزش عالی در فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی، آموزش عالی در تاریخ معاصر ایران و آموزش عالی پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی اختصاص دارد. فصل دوم این گزارش مربوط به عملکرد وزارت فرهنگ و آموزش عالی طی سالهای 1368-72 است که ارتقای جایگاه علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها، سیاستهای ا ...

در کشورمان همزمان با شروع مباحث مربوط به بازسازی و تدوین برنامهء اول توسعه، مسالهء کمبود نیروهای متخصص (یا ناتوانی در به‌کارگیری موثر نیروهای موجود) به عنوان یک مانع مهم در راه افزایش ظرفیتهای تولیدی کشور در اظهارات بسیاری از مسوولان مطرح گردید. پرداختن به این موضوع می‌توانست به طور جدی یافتن پاسخ پرسشهایی از قبیل پرسشهای زیر را طرح سازد: -1 چه تعریفی را می‌توانیم برای توضیح واژهء "متخصص " برگزینیم؟ با مبنا قرار دادن چنین تعریفی چند نفر متخصص در کشور خواهیم یافت ؟ ترکیب نیروه ...

در بخشهای مختلف این گزارش ، نقاط ضعف و قوت عملکرد برنامه اول در استان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . مستندات این تحقیق را روند اعتبارات مصوب ، تخصیص یافته و هزینه شده و حجم فیزیکی عملیات پیش بینی شده در موافقت‌نامه‌های مبادله شده استانی، عملکرد طرحها و اعتبارات ملی استان و بودجه جاری تابع نظام استانی تشکیل داده و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در بخشهای مختلف این گزارش که شامل: ارائه تصویر کلان اقتصادی-اجتماعی استان فارس در سالهای 1368-1372 سرمایه‌گذاری ملی در برنامه اول توسعه ...

پایان‌نامه‌ها یکی از بهترین منابع تحقیقاتی بشمار می‌آیند و امروزه در دانشگاههای معتبر دنیا طرحهای جامع و مفصلی در جهت ذخیره و بازیابی این منابع وجود دارد و پایه اکثر تحقیقات بعدی همین پایان‌نامه‌ها می‌باشند. از این رو مهم است پایان‌نامه را از دو دیدگاه مورد توجه قرار دهیم یکی به عنوان مدرک مفید پژوهشی به اعتبار متن تحقیق و دیگری به مثابه نوعی کتابشناسی تخصصی به اعتبار فهرست ماخذ پایانی. با استفاده از روش تحقیق پیمایشی تحلیلی این تحقیق بر آن است که با استفاده از تکنیک تحلیل اس ...

این پژوهش به روش پیمایشی توصیفی، به بررسی وضعیت کتابهای منتشر شده فارسی در زمینه علوم پزشکی در طی برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1368 تا 1372) در ایران می‌پردازد. جامعه مود مطالعه، کلیه کتابهای منتشر شده پزشکی در طی دوره زمانی 1368 تا 1372 است ، که اطلاعات کتابشناختی آنها، در کتابنامه‌های منتشر شده در این دوره پنجساله منظور گردیده است . اطلاعات گردآوری شده بیانگر تولید 1939 عنوان کتاب در زمینه علوم پزشکی در طی پنجساله 1368 تا 1372 در ایران می‌باشد. 1290 ع ...
نمایه ها:
1368-1372 | 
ایران | 

پژوهش حاضر با عنوان "بررسی وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیلان کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاههای دولتی مستقر در تهران از سال 1368 تا 1372" با استفاده از روش پیمایش توصیفی انجام پذیرفته است . اهداف اصلی این پژوهش ، تعیین و شناسایی وضعیت تحصیلی، تجربی و شغلی فارغ‌التحصیلان کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی و علاقمندی آنان به رشته تحصیلی و ادامه تحصیل در آن، شناسایی وضعیت جذب آنان در مشاغل مربوط به رشته تحصیلی‌شان و تعیین علل جذب یا عدم جذب آنان در مشاغل مربوط به حرفه‌ش ...

پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی - توصیفی و با هدف تعیین روند رشد کمی طرحهای به اتمام رسیده، روشهای تحقیق، محورها و زمینه‌های موضوعی، اولویت‌ها و مشخصات نیروی انسانی طرحهای انجام شده در سه دانشگاه علوم پزشکی مستقر در تهران انجام شده است . نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند برنامه‌ریزان و مسئولان امور پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی را متوجه وضعیت انجام شده در طی دوره پنج ساله توسعه اقتصادی کشور بین سالهای 1368 لغایت پایان سال 1372 نموده و در راستای شناخت نقاط قوت و ضعف و برنامه ...

با توجه به اهمیت نمایه‌های انتهای کتاب و نقش مهم آن در بازیابی اطلاعات از متون به ویژه متون علمی، دراین پژوهش سعی شده تا وضعیت نمایه‌های انتهای کتابهای علوم پزشکی فارسی منتشر شده بین سالهای 1368 تا آخر سال 1372 شناسائی شود. دراین پژوهش دو فرضیه مورد بررسی قرار گرفته‌اند که عبارتند از: الف - بیش از نیمی از کتابهای علوم پزشکی فارسی منتشر شده در سالهای 1368 تا 1372 فاقد نمایه انتهای کتاب هستند. ب - بیش از نیمی از نمایه‌های انتهایی کتابهای دارای نمایه، بیش از 75 درصد از ملاک‌های ...

بطور خلاصه در مطالعه انجام شده هدف کلی بررسیهای توده‌ای کبدی توسط سونوگرافی و پی‌گیری نتایج پاتولوژی پس از عمل با بیوپسی بوده است . همچنین هدف ویژه در این مطالعه بررسی شیوع سنگهای صفراوی و رابطه آن با توده‌های پریفرال کبدی می‌باشد. جامعه مورد بررسی بیماران مراجعه کننده به بخش سونوگرافی بیمارستان شهید رهنمون یزد جهت سونوگرافی کبد و سیستم صفروای در طی سالهای 1368 تا 1372 به مدت چهار سال می‌باشد که تعداد آنها 3500 نفر بوده است . انتخاب نمونه از بین این بیماران انجام گرفته است بط ...
نمایه ها:
عفونت | 
1368-1372 | 
تومور | 
کبد | 
پزشکی |