عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این گزارش در راستای سیاست مرکز آمار ایران در محاسبه و انتشار شاخصهای نابرابری توزیع درآمد در ایران که با استفاده از نتایج آمارگیریهای نمونه‌ای هزینه و درآمد خانوار در نقاط شهری و روستایی کشور انجام می‌شود، تهیه گردید که تازه‌ترین اطلاعات و محاسبات آماری را در زمینهء شاخصهای نابرابری درآمد و در قالب ضریب جینی حداکثر شکاف درآمد، منحنی لورنزوسهم هر یک از دهکها از مجموع درآمدها برای سالهای 1368، 1369 و 1370 به طور تطبیقی ارائه می‌کند. مطابق این گزارش در کل کشور ضریب جینی در سال 1 ...

این گزارش پس از بیان مشکلات عدیدهء دانشگاهها در مورد دانشجویان بومی و نیز مشکلات فراوان این دانشجویان در مناطق غیربومی، مهاجرت دانشجویان غیربومی از دانشگاههای مناطق محروم از یک سو و نیز ماندگاری دانشجویان مناطق محروم در شهرهای بزرگ که در آنجا فارغ‌التحصیل می‌شوند، و معرفی طرح "گزینش بومی" خلاصه‌ای از مهاجرت دانشجویی در آزمون سراسری 1368-69 و 1369-70 را در دو فصل همراه با جداول آماری ارائه می‌کند. ...

این گزارش با تلاش مرکز آمار و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تهیه گردید که هدف آن بررسی وضعیت پذیرش دانشجو در سالهای مورد نظر در قیاس با هدفهای اعلام شده در برنامهء پنجسالهء اول بخش آموزش عالی و تحقیقات عنوان شده است . گزارش مذکور، در دو بخش الف - پذیرش دانشجو در سالهای تحصیلی 1368-69، 1369-70 ب - پیش‌بینی پذیرش دانشجو در سالهای تحصیلی 1370-71 الی 1372-73 برای تحقیق برنامه همراه با جدولهای آماری تنظیم گردیده و جامعهء آماری مورد مطالعه، کلیهء دانشگاهها و مراکز آم ...

روند تغییرات اعتبارات جاری در طی سالهای 1368 الی 1370 بررسی گردیده ...

هدف پژوهش بررسی میزان تاثیر دوره‌های کاردانی آموزش ضمن خدمت تهران بر کارایی معلمان است که در سالهای 1368، 1369، 1370 فارغ‌التحصیل شده‌اند. روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری شامل فارغ‌التحصیلان دوره‌های کاردانی ضمن خدمت در چهار رشته ابتدایی، دینی، عربی، علوم تجربی و ریاضی است که در سالهای 1365 و 1366 وارد این دوره‌ها شده‌اند. براساس یافته‌های پژوهش 1) در امتحانات نهایی پنجم ابتدایی میانگین دانش‌آموزانی که معلمشان دوره کاردانی را گذارنیده بیشتر ...

این پژوهش به منظور ارزیابی کارایی معلمان فارغ‌التحصیل دوره‌های کاردانی آموزشی ضمن خدمت شهر تهران در سالهای 1368 و 1369 و 1370 انجام شده است . به این منظور عملکرد فارغ‌التحصیلان دوره‌های کاردانی با دیپلمه‌هایی که در همان شرایط دروس (دینی و عربی، علوم تجربی و ریاضی) را تدریس می‌کنند مقایسه شده است . همچنین نتایج امتحانات ثلث سوم کتبی پایه‌های اول تا چهارم ابتدایی و ثلث سوم پایه‌های اول و دوم راهنمایی امتحانات داخلی و نتایج امتحانات سوم راهنمایی در دروس تخصصی مورد نظر برای هر گر ...

پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی دومتغیری و دوگروهی میباشد که بمنظور بررسی میزان شیوع و علل احتمالی مرگهای داخل رحمی در خانمهای باردار انجام شده است . دراین تحقیق، جامعه پژوهش شامل خانمهای بارداری که دچار مرگ‌های داخل رحمی جنین شده‌اند طی سالهای 1368-1370 در مراکز منتخب آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌باشند. نمونه پژوهش شامل دو گروه : در گروه مورد شامل 90 زن بارداری که دچار مرگ داخل رحمی جنین شده‌اند می‌باشد. در گروه شاهد 90 زن بارداری که زایمان کرده‌اند و نوزاد ز ...
نمایه ها:
1368-1370 | 
زن | 

در مطالعه‌ای به روش مقطعی E.C.G , (Cross Sectional) موجود در پروندهء 56 بیماری که با تشخیص بالینی قلب ریوی در طی مدت 3 سال، از سالهای 1368-70 در بخش داخلی بیمارستان شهیددکتررهنمون یزد بستری بوده‌اند، با تعاریفی مشخص از تغییرات الکتروکاردیوگرام، از نیمه اول آذر ماه 1370 تا فروردین ماه 1371 مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات الکتروکاردیوگرام در بیماران مبتلا به قلب ریوی و یافتن شایعترین تغییرات مزبور و ارائه وجوه افتراق الکترکاردیوگرافیک این بیماری با بیما ...

چکیده ندارد.