عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1473

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از سیاست هایی که توسط کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ، برای تامین مالی کسری بودجه مورد استفاده قرار می گیرد ،« استقراض دولت از بانک مرکزی» است. استقراض دولت از بانک مرکزی ضمن اینکه موجب می گردد تا دولت مقادیر مشخصی از منابع موجود در اقتصاد را در اختیار خودبگیرد ، باعث افزایش پایه پولی نیز شده و در جامعه تورم ایجاد می کند. این تورم گرچه ازیک طرف ارزش پول و قدرت خرید مردم را کاهش می دهد ولی از طرف دیگر ، باعث ایجاد درآمد از طریق حق الضرب برای دولت می گردد. هدف این ت ...
نمایه ها:

این گزارش که به ارزشیابی برنامهء بخش آموزش عالی درس سال 1368 اختصاص دارد، شامل معرفی خطوط اصلی برنامهء اول توسعهء اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، وضعیت بخش آموزش عالی در سال 1368 در قالب اهداف کمی برنامه، بررسی پیش‌فرضها، بررسی برنامه اجرایی و تحلیل عملکرد بخش آموزش عالی است . مطابق این گزارش ، بررسی برنامه‌های اجرایی بخش آموزش عالی، نشان می‌دهد که هیچ‌گونه ناسازگاری بین این برنامه با اهداف کمی وجود ندارد. به عبارت بهتر جمع برنامه‌های اجرایی این بخش تضمین‌کننده تحقق اهداف کمی بر ...

این گزارش را معاونت امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه به منظور انجام یک بررسی تطبیقی از فعالیتهای مراکز پژوهشی بخشی دولتی در برنامه‌های تحقیقاتی کشور تهیه کرده است . بدین منظور، فعالیتهای تحقیقاتی حدود 54 مرکز پژوهشی بخش دولتی در سال 1368 بررسی شده است . این مراکز، بر اساس وابستگی سازمانی و منبع تامین اعتبار در قالب چهار برنامهء تحقیقاتی: برنامهء تحقیقات دانشگاهی، برنامهء تحقیقات صنعتی و زیربنایی، برنامهء تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و برنامهء تحقیقات صنعتی و زیربنایی، طبقه ...
نمایه ها:
دولت | 
1368 | 

هدف از اجرای این طرح بررسی و ارزیابی هر ماده درسی در سال تحصیلی 1367-1368 و ارزشیابی از نتایج عملکرد مناطق در استان اصفهان و مقایسه وضعیت هر ماده درسی از طریق نتایج امتحانات خرداد و شهریور ماه 1368 دوره راهنمایی استان اصفهان بوده است . روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات از سه فرم اطلاعاتی استفاده شده است . جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان راهنمایی استان اصفهان در سال تحصیلی 1367-1368 است که حدود 10 درصد آنها جهت بررسی برگزیده شده است . بر اساس یافته‌های پژوهش 1) میانگی ...

بر اساس اطلاعات دریافتی از گروههای برنامه‌ساز، شبکه اول سیما طی سال 1368 به میزان 1420 ساعت و 23 دقیقه عملکرد داشته است . طبقه الف برابر با 21: 19 ساعت ، طبقه ب برابر با 97: 56 ساعت طبقه ج برابر 689: 13 ساعت و طبق د برابر 611: 55 ساعت . بررسی عملکرد گروههای برنامه‌ساز شبکه دوم سیما طی سال 1368 نشان می‌دهد که این شبکه به میزان 986 ساعت و 51 دقیقه تولیدی به شرح زیر داشته است : طبقه (الف ) برابر با -: 7 ساعت ، طبقه (ب ) برابر با 92: 55 ساعت ، طبق (ج) برابر با 609: 25 ساع ...

دراین گزارش به کلیه اعتبارات پروژه های عمرانی شهرستان شهرکرد،شهرستان بروجن ، شهرستان فارسان ،شهرستان لردگان واعتبارات پروژه های عمرانی سراسراستان پرداخته است که باذکر ارقام درجداولی تنظیم گردیده است عناوین جداول بدین قراراست :عنوان طرح - پروژه ،محل‌اجرا(بخش ،شهر،روستا)،نحوه اجرا،نوع پروژه ،اعتبارات (محل تامین اعتبار،پرداختی سالهای قبل،مصوب سال )1368،سال شروع وخاتمه وعنوان دستگاه ...

بررسی وضعیت پروژه‌های عمرانی سال 1368 از محل اعتبارات تبصره 16 قانون بودجه و نحوه ارائه خودیاری اهالی و چگونگی استقبال از اجرای این پروژه‌ها و همچنین عملکرد مالی و فیزیکی پروژه‌ها و ارائه پیشنهادات . ...

هدف کلی در این طرح بررسی شیوع سنی، جنسی، و منطقه‌ای انواع بیماری لپر در بیماران آسایشگاه باباباغی تبریز از سال 1360-1368 بوده است تعداد بیماران مورد مطالعه 577 نفر بوده که 448 نفر آنان را مردان و 129 نفر آنان را زنان تشکیل می‌دادند و نسبت به مردان به زنان 3/4 بوده است . کمترین سن ابتلا حدود 9 سالگی بوده است ولی بالاترین سن ابتلا به علت عدم تشخیص به موقع غیرقابل تعیین می‌باشد سن حداکثر شیوع بیماری در هر دو جسن در گروه سنی 20-30 سال بوده و میانگین سن بیماران در مردان 38/92 و در ...

هدف پژوهش بررسی نتایج ارزشیابی از طرح تشکیل کلاس‌های جبرانی تابستانی در مدارس راهنمایی تحصیلی متشکل در تابستان 1368 است . جامعه آماری دانش‌آموزان 141 مدرسه راهنمایی است که کلاس‌های جبرانی تابستانی تشکیل داده بودند. ورش پژوهش پیمایشی با استفاده از ابزارهای پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده بوده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 1) تشکیل کلاس‌های جبرانی تابستانی در افزایش میانگین نمره‌های شهریور ماه دانش‌آموزان تجدیدی اثر مثبت داشته است که این پیشرفت عامل موثری در امر تقویت و یا ...