عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اجرای این طرح بررسی و ارزیابی هر ماده درسی در سال تحصیلی 1367-1368 و ارزشیابی از نتایج عملکرد مناطق در استان اصفهان و مقایسه وضعیت هر ماده درسی از طریق نتایج امتحانات خرداد و شهریور ماه 1368 دوره راهنمایی استان اصفهان بوده است . روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات از سه فرم اطلاعاتی استفاده شده است . جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان راهنمایی استان اصفهان در سال تحصیلی 1367-1368 است که حدود 10 درصد آنها جهت بررسی برگزیده شده است . بر اساس یافته‌های پژوهش 1) میانگی ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.