عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه 222 بیمار که از مهرماه سال 1364 لغایت شهریور 1375 به علت تومور استخوان در بیمارستان‌های یزد بیوپسی شده و بیوپسی آنها به بخش پاتولوژی بیمارستان شهیدرهنمون یزد که تنها بخش فعال پاتولوژی در استان است ارسال شده بود مورد بررسی قرار گرفتند. هدف اصلی از مطالعه تعیین فراوانی تومورهای استخوان در جمعیت مورد مطالعه بوده مطالعه به روش توصیفی و مقطعی انجام شد. جوابهای پاتولوژی بیوپسی‌های استخوان در جمعیت مورد مطالعه بررسی و تومورهای استخوانی برحسب اولیه و ثانویه(متاستاتیک) و ...

چکیده ندارد.