عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

هدف تحقیق بررسی شاخصهای جمعیت دانشجوئی و ظرفیت کالبدی در دانشگاه اصفهان بین سالهای تحصیلی 62-63 تا 68-69 و سپس برآورد جمعیت دانشجویان براساس فرضهای مختلف در سال 1274 است و سپس سنجش کمبودها و نارسائیها در ظرفیت موسسه که باید تا سال مقصد 1374 رفع و اصلاح گردد تا بتوانیم در سال مورد نظر به نسبتهای مطلوب برسیم. تحقیق در پی بررسی موارد زیر بوده است : تعداد و نحوه دانشجویان در بین گروههای آموزشی موجود در دانشگاه اصفهان طی سالهای 62 تا 68 و همچنین تعداد و درصد توزیع بین دانشکده‌ها و ...