عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 123

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی و مقایسه تأثیر کود‌های زیستی، دامی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم، آزمایشی در سال زراعی 1392-1391 به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار درمزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل6 سطح کودی: شاهد (عدم مصرف هر نوع کود)، کود شیمیایی (براساس آزمایش خاک و توصیه کودی)، نیتروکسین + کود زیستی فسفاته بارور2، کود دامی + کود زیستی فسفاته بارور2، سوپرنیتروپلاس + کود زیستی فسفات ...

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف رژیم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام سویا در منطقه ارومیه، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی هنرستان کشاورزی در سال زراعی 1391 اجرا شد. آزمایش به صورت کرت‌های یک ‌بار خرد شده بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی در این بررسی شامل سه سطح (آبیاری مطلوب 60 میلی‌متر، تنش ملایم110 میلی‌متر و تنش شدید 160 میلی‌مترتبخیر از سطح تشتک کلاس A) و فاکتور فرعی شامل سه رقم سویا (کلارک، ویلیامز و آنیون) بود. نتایج نشان داد که اعمال تنش ...
نمایه ها:
سویا | 

بیماری فوزاریومی سنبله یا اسکب (Fusarium head blight or scab) یکی از مهم‌ترین بیماری‌های گندم و سایر غلات دانه ریز است که باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول می‌شود و سموم ناشی از فعالیت آن برای انسان و دام بسیار خطرناک است. در نتیجه یافتن راهی برای جلوگیری از این بیماری و ارتقاء سطح کمی و کیفی و همچنین عملکرد محصول حائز اهمیت است. این تحقیق با هدف مطالعه اثرات کودهای آلی و بیولوژیک بر فوزاریوم سنبله و ارزیابی قابلیت این کودها، به عنوان روشی دفاعی و برای مبارزه با بیماری ارزیابی بود ...

در محیط پیچیده، پویا و بسیار متغیر امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی هایی هستند که بتوانند آنها را در بهبود روز افزون عملکردشان یاری رساند. هدف از اجرای این تحقیق شناسائی و بررسی نقش و تاثیر مهندسی فروش بر بهبود عملکرد بازاریابی در شرکت ایران خودرو بود. نوع تحقیق، تحقیق کاربردی با روش پیمایشی و ابزار تحقیق، از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه نخست مربوط مهندسی فروش است و پرسشنامه دوم مربوط به عملکرد بازاریابی سازمان است. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملک ...

. تیمارهای آزمایش شامل: آبیاری بر اساس تبخیر از تشتک تبخیر در 3 سطح (50،90،130 میلی متر) در کرت های اصلی و دو نوع کود نیتراژین و فسفاته بارور2 به عنوان تیمار فرعی و سه تودهجیرفت ، بیرجند و سیرجان به عنوان تیمارفرعی فرعی، به صورت تصادفی در کرت های فرعی قرار گرفتند.صفات مورد مطالعه عبارت بودند از ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد برگ،تعداد شاخه فرعی،تعداد کپسول،تعداد دانه در کپسول،وزن هزاردانه،وزن خشک کل بوته،عملکرد،عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و درصد روغن. نتایج نشان داد که تنش خش ...
نمایه ها:
کنجد | 
Drought | 
sesame | 
oil | 
yield | 

چکیده: ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیری که بر جنبه های گوناگون زندگی داشته است ، به ظهور برخی تحولات بنیادی در روابط جوامع بشری منجر شده است. این پدیده با سرعت چشم گیر خواسته های بشر را تحت تاثیر قرار داده و نیاز های جدیدی را به وجود آورده است. امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقاء کیفیت و کارایی کارکنان مورد استفاده قرار داد. توسعه روز افزون ابزار های مبتنی بر این فناوری ها و سرعت فراوان تطبیق آن با نیازمندی های انسان موجب شد ...

به منظور مطالعه و بررسی اثر کاربرد سطوح مختلف کود هیومیک‌‌اسید گرانول و محلول‌پاشی ورمی‌واش و چای‌کمپوست بر خصوصیات رشدی و عملکرد گلرنگ رقم گلدشت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان انجام شد. تیمارها شامل کاربرد خاکی هیومیک‌‌اسید (صفر، 500، 1000 و 1500 کیلوگرم در هکتار) به ‌عنوان فاکتور اول و محلول‌پاشی (آب مقطر به‌ عنوان شاهد، ورمی‌واش 1:10، ورمی‌واش 1:20 و چای‌کمپوست) به ‌عنوان فاکتور دوم بود. نتای ...

چکیده کارکرد موثر منابع انسانی در سازمان به عنوان یک منبع کلیدی برای کسب امتیازات رقابتی سازمان و دارای ارتباط قوی با عملکرد سازمان است . بر همین اساس محققین با اتفاق نظر بر تأثیر قابلیت های فردی بر عملکرد سازمان تأکید کرده اند. با این وجود مطالعات مختلف بر حسب سازمان های مورد پژوهش اولویت بندی های کم و بیش متفاوتی را برای این قابلیت ها ارایه کرده اند. لذا در تحقیق حاضر قصد داریم پس از مطالعه مبانی نظری و نتایج پژوهش های پیشین و شناسایی این قابلیت ها تأثیر آن ها را بر عملک ...

چکیده به منظور مطالعه تأثیر انواع بستر و تاریخ کاشت بر میزان تولید عملکرد بذر ریحان در طی سال های 92- 91 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور بستر در چهار سطح (ورمی کمپوست، پرلیت +کوکوپیت، مخلوط خاک گلدانی و شاهد یا کنترل) و تاریخ کاشت در دو سطح (27 فروردین و 18 اردیبهشت) با 4 تکرار در شهرستان کلاله اجرا شد. زمانی که 80 درصد بوته ها به گل رفتند، تعداد 5 بوته رقابت کننده از هر تیمار پس از حذف اثر حاشیه در سطح باقیمانده هر کرت به طور تصاد ...