عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر، از نوع مطالعات توصیفی- پیمایشی است و با هدف بررسی صلاحیتهای مورد نیاز دانش آموختگان کشاورزی برای اشتغال در بخش تعاون انجام گرفته است که جامعه آماری این مطالعه را 380 نفر دانش آموخته کشاورزی فارغ التحصیل در طی سال های 1388 و 1389 در استان ایلام می باشند. حجم نمونه در این گروه با استفاده از جدول مورگان 180 نفر برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی آن به روش صوری و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ سنجیده شد ( 955/0=?) که گویای پایایی ابزار تحقیق ...