عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 177

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

جذب یون های Cd(II) و Pb(II) به وسیله ی پلی )استایرن-alt-مالئیک انیدرید( اصلاح شده با 3 -آمینو بنزوئیک اسید و کراسلینک شده با اتیلن دی آمین(CSMA-AB) به عنوان یک رزین تعویض یون جدید در محلول های آبی بررسی شد. رفتار جذب این یون های فلزی روی رزین به وسیله ی پارامترهایی از قبیل pH )7-2(، زمان تماس (min 240-0(، مقدار جاذب (mg20-1(، غلظت اولیه ی یون فلزی) mg/L 40-3( و غلظت نمک M KCl (0/1- 01/0( مطالعه شد. درصد جذب با افزایش pH، مدت زمان تماس و غلظت رزین افزایش پیدا کرد. با افزایش غل ...

در این مطالعه فرایند حذف یون‌های فلزی Ag(I)، Pb(II) و مخلوط Pb(II) و Cu(II) به ترتیب توسط جاذب‌های برگ درخت ارغوان، جوالدوزک و نانوذرات هیدروکسید کبالت مورد بررسی قرار گرفت. مدل سازی فرایند حذف فلزات فوق به ترتیب با استفاده از طرح‌های مرکب مرکزی، دالرت و شبکه عصبی مصنوعی انجام گرفت و غلظت اولیه یون فلزی، pH محلول و جرم جاذب به عنوان متغیرهای اولیه بررسی شدند. نقش گروه‌های عاملی موجود در ساخت برگ و میزان مشارکت آن‌ها در فرایند جذب یون‌های Ag(I) و Pb(II) توسط تیتراسیون پتانسیو ...

در بخش اول این تحقیق نسبت به مطالعه، بررسی و مقایسه میزان حذف مولکول‌های رنگ اریوکروم سیانین آر از محلول‌ آبی توسط کربن فعال و کربن نانو لوله چند دیواره اقدام و اثر شرایط مختلف آزمایشگاهی نظیر pH محلول، ابعاد ذرات جاذب کربن فعال، اثر دما، اثر مقادیر کربن فعال و کربن نانو لوله چند دیواره، غلظت اولیه رنگ، قدرت یونی و اثر زمان هم زدن بر روی سینتیک - ترمودینامیک فرایند حذف و روی میزان حذف رنگ به کمک دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Vis اقدام شد. اثر پارامتر‌های مختلف بر حذف بررسی و بهینه ...

فرآیندهای غشایی برای جداسازی عنصرهای شیمیایی بسیار مهم بوده و در حال تبدیل شدن به یک روش جای‌گزین برای فرآیندهای معمول جداسازی هستند. غشای مایع به-صورت بالقوه، روش قدرت‌مندی را فراهم آورده که عملکرد جداسازی‌های مختلف را تحت تاثیر قرارداده‌است. غشای مایع امولسیونی دارای مزیت‌هایی نسبت به دیگر روش‌های غشای مایع است که به‌عنوان مثال می‌توان به عملکرد ساده، راندمان بالا، وقوع استخراج و دفع در یک مرحله و نسبت سطح به حجم بالا اشاره کرد. روش غشای مایع امولسیونی پتانسیل بالایی برای ب ...

در این تحقیق با معرفی چهار کمپلکس جدید از کبالت(II) و نیکل(II)-تتراآزا]14[آنولن به برهم‌کنش این ترکیبات با پراکسید هیدروژن پرداخته شده است. هدف از انتخاب این کمپلکس‌ها، معرفی لیگاندهای جدیدی است که نوع عملکرد کاتالیزوری آنها مشابه جایگاه فعال آنزیم‌های اکسیدوردوکتاز باشد .به منظور بررسی اثر کاتالیزوری این ترکیبات از دو روش اسپکتروفوتومتری مرئی-فرابنفش و ولتامتری چرخه‌ای استفاده شده است. نتایج حاصل از اندازه‌گیری‌های جذبی در ناحیه مرئی- ماوراءبنفش نشان دهنده‌ی وجود یک پیک اصل ...

در سال هاي اخير به دنبال توسعه سريع مهندسي بلور پليمرهاي کوئورديناسيوني آلي- فلزي، مواد جديد بسياري با ساختارها و خواص متفاوت (مغناطيـسي، الکتروني و نـوري) سنتـز شـده اند. تلاش هاي اوليه براي سنتز بلورها با استفاده از اجزاي آلي فلزي به طورعمده به ايجاد سيستم هاي انتقال پروتون و مغناطيسي مولکولي انجاميد. به طورکلي، فرايند تبلور مولکول هاي آزوآروماتيک، که داراي موضع هاي دو عاملي هستند، در امتداد پيوند با فلزهاي واسطه، راه برد ساده اي است که توليد کمپلکس هاي فلز واسطه با ساختاره ...

در اين پايان‌نامه ترکيب‌هاي فلزي جديد با استفاده از ترکيب‌هاي انتقال پروتون به عنوان ليگاند و يون‌ فلز‌ لانتانيوم سنتز شده و توسط تکنيک‌هاي IR، Mass و تجزية عنصري مورد شناسايي کامل قرار گرفته‌اند. نظر به اينکه عمدة کار مبني بر بررسي ساختاري ترکيب‌هاي سنتز شده است، کريستال مناسب رشد داده شده و ساختارها به روش X-ray کريستالوگرافي مورد بررسي قرار گرفته است. از واکنش بين La(NO3)3.6H2O با پيريدين-2،6-‌دي‌کربوکسيليک اسيد (pydc) و9،2-‌دي‌متيل-‌10،1-‌فنانترولين(dmp) ، ترکيب جديدي با ...

در اين پايان‌نامه ترکيب‌هاي فلزي جديد با استفاده از ترکيب‌هاي انتقال پروتون به عنوان ليگاند و يون‌ فلز‌هاي کروم، کبالت و آهن سنتز شده و توسط تکنيک‌هاي IR، Massو تجزية عنصري مورد شناسايي قرار گرفته‌اند. نظر به اينکه عمدة کار مبني بر بررسي ساختاري ترکيب‌هاي سنتز شده است، کريستال مناسب رشد داده شده و ساختار آن به روش X-ray کريستالوگرافي مورد بررسي قرار گرفته است. از واکنش بين FeCl2.4H2O با پيريدين-2،6-‌دي‌کربوکسيليک اسيد (pydc) و آدنين(C5H5N5)، ترکيب جديدي با فرمول مولکولي (C5H6 ...

بیان موضوع: مطالعه و بررسی برهمکنش یون‌های فلزی با تعدادی از مولکول‌های فلوئورسان کننده‌ی جدید هدف: سنسورهای شیمیایی فلوئورسانس کننده یا رنگ‌سنج به دلیل غیر مخرب بودن آنها و توانایی نشان دادن غلظت‌های مورد تجزیه در زمان‌ها و مکان‌های طبیعی، در زمینه علمی، خصوصاً در شیمی تجزیه، علم پزشکی و بالینی و نیز علم بیوشیمی برای شناسایی یون‌های فلزی مهم بیولوژیکی و محیطی، از طریق افزایش فلوئورسان و جذب و یا از طریق عمل خاموش کردن، ما را ترغیب به طراحی کموسنسورهای فلوئورسانس کننده‌ی جدی ...