عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نارنگی انشو که از سال 1347 بعنوان یک رقم زودرس و مقاوم در مقابل سرما در شمال معرفی گردید چون اکثر باغات روی پایه نارنج پیوند زده شده و این پایه حساس به بیماری ترستیزا است لذا در این طرح از پایه پونسیروس تریفولیاتا که مقاوم به این بیماری و همچنین مقاوم به سرما است انتخاب شده و با فواصل 8*2 و 8*3 و 8*4 و 8*5 و 8*6 و 6*6 (شاهد) کشت گردید این طرح بصورت بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار و 9 اصله درخت برای هر تیمار در هر تکرار به اجرا درآمد و هر ساله مقدار محصول برداشت و توزین می گرد ...