عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 143

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور تعیین طرفیت بافری و شاخص ارزش بافری برخی از ترکیبات شیمیایی و اثر آن بر ارزش اسیدزایی جیره های حاوی مقادیر علف یونجه خشک آزمایشی در 5 مرحله انجام شد . در مرحله اول ظرفیت و شاخص ارزش بافری ترکیبات مختلف بافری تعیین شد . این آزمایش بر اساس فاکتوریل 4 ×4 و در قالب طرح کاملا تصادفی صورت گرفت . مقادیر مختلف 05/0 ، 1/0 ، 2/0 ، 3/0 گرم در 100 میلی لیتر محلول با pH های اولیه 8/6 ، 4/6 ، 8/5 و 4/5 بیکربنات سدیم ، اکسید منیزیم ، کربنات منیزیم ، کربنات سدیم ، کربنات کلسیم و ب ...

زنبورهای زیرخانواده Aphidiinae (Hymenoptera: Braconidae) در کنترل زیستی شته‌ها (Hom. : Aphididae) از اهمیت زیاد برخوردارند. استفاده‌ی موفقیت آمیز این گروه عوامل کنترل زیستی مستلزم شناسایی سریع و صحیح آن ها می باشد. در برخی موارد به دلیل ریز جثه بودن این زنبورها و وجود اختلافات اندک بین برخی گونه ها، شناسایی آن ها چالش برانگیز است. به این منظور طی سال های 1391 تا 1392زنبور های پارازیتوئید شته های مزارع یونجه از مناطق مختلف شهرستان بجنورد (استان خراسان شمالی) جمع آوری گردید. ش ...

يونجه (Medicago sativa) گياهي چند ساله از خانواده لگومينوز بوده و مهم‌ترين گياه علوفه‌اي براي تغذيه دام محسوب مي شود و پس از غلات، مهم‌ترين محصول اقتصادي دنيا مي‌باشد. امروزه اصلاح اين گياه پر اهميت در جهت افزايش راندمان توليد و مقاومت به شرايط استرسي محيطي امري بسيار مهم مي باشد. در راستاي اهداف فوق، تنوع ژنتيكي ، پايه بيشتر برنامه‌هاي اصلاحي بوده و انجام گزينش منوط به وجود تنوع ژنتيكي مطلوب از حيث صفت مورد بررسي مي‌باشد. شوری پس از خشکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین تنش های م ...

رشد جمعیت و تأمین غذا از اهداف قدیمی بشر بوده و در حال حاضر نیز افزایش جمعیت و تأمین مواد غذایی دو مسئله عمده دنیا تلقی شده و بایستی بین این دو مقوله توازن برقرار باشد تا مشکل امنیت غذایی پیش نیاید. نیاز به استفاده بهینه از اراضی کشاورزی به دلیل افزایش جمعیت و کمبود آب و مقدور نبودن افزایش سطح اراضی در حال حاضر بیش‌ازپیش احساس می‌گردد. در این راستا ارزیابی کیفی تناسب اراضی گام مهمی در فرآیند برنامه‌ریزی استفاده بهینه از اراضی به‌حساب می‌آید. این تحقیق به‌منظور انجام ارزیابی ک ...

اين مطالعه به بررسي اثرات اصلي و متقابل تغييرات حاشيه‌اي اندازه قطعات يونجه خشک و منبع غله‌ با قابليت هضم شکمبه‌اي متفاوت بر عملکرد و سلامت گاو شيرده مي‌پردازد. در اين آزمايش تعداد هشت رأس گاو هلشتاين شيرده در اواسط شيردهي (روزهاي شيردهي175روز) انتخاب و در قالب طرح مربع لاتين تکرارشده با دو مربع به صورت تصادفي قرار داده شدند. تيمارها بر اساس چيدمان آماري فاکتوريل 2 × 2 قرار گرفتند، دو طول متفاوت از اندازه ذرات يونجه خرد شده به صورت ريز و درشت با کنسانتره بر پايه دو نوع متفاوت ...

اين مطالعه به بررسي اثر اندازه ذرات علوفه يونجه در جيره‌هاي اسيدوژنيک بر عملکرد و سلامت گاوهاي شيرده هلشتاين در اواسط شيردهي مي‌پردازد. در اين آزمايش تعداد 9 رأس گاو هلشتاين در اواسط شير دهي (با ميانگين 14/77 ± 87/77 روز پس از زايش، ميانگين وزن بدن 53± 653 کيلوگرم وتوليد شير4± 45 کيلوگرم) در قالب 3 دوره آزمايشي 21 روزه مورد آزمايش قرار گرفتند. هر دوره 21 شامل 2هفته زمان عادت دهي و 1 هفته زمان نمونه گيري بود. اين آزمايش در قالب طرح پايه مربع لاتين 3 × 3 تكرار شونده با 3 مربع ...

یونجه (Medicago sativa L.) یکی از گیاهان علوفهای مهم است که به خاطر داشتن پروتئین و ارزش غذایی بالا نقش بسزایی در تغذیه دام دارد. علیرغم فعالیت‌های مدیریتی بهتر، امروزه آفات بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی (13%) را از بین برده و باعث کاهش کیفیت محصول می‌شوند. علاوه بر این، سموم مورد استفاده برای کنترل آفات دارای اثرات نامطلوبی بر سلامت انسان و محیط زیست هستند. سرخرطومی یونجه (Hypera postica Gyll.) آفت مهم یونجه در ایران و جهان است و در ایران خسارت ناشی از این آفت 33% برآورد ...

به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام اصلاح شده و بومی یونجه، 12 رقم یونجه شامل پنج رقم اصلاح شده (کایساری، کدی، رنجر، مسمیر و سی ریور) و هفت رقم بومی (همدانی، قره یونجه، یزدی، تازه کند دیم، شازند، عمو زین الدین و رهنانی) از طریق صفات زراعی در دو چین و نیز نشانگرهای آنزیمی در دانشگاه تبریز مورد مطالعه قرار گرفتند. تعداد 35 بوته از هر رقم در گلدان‌های مجزا به صورت طرح کاملاً تصادفی، کشت شدند و مورد اندازه‌گیری و تجزیه آنزیمی قرار گرفتند. تجزیه واریانس صفات زراعی نشان داد که بین ا ...

علف هرز انگلی سس مهم ترین علف هرز مزارع یونجه می‌باشد. کنترل شیمیایی علف های هرز باعث نابودی بوم نظام های زراعی و طبیعی می شود و شناسایی ارقام متحمل به علف های هرز از ضروریات دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار می باشد. کشت پایدار یونجه با شناسایی ارقام متحمل به علف های هرز امکان پذیر خواهد بود. آزمایشی در سال 1389 به صورت کرت خرد شده در زمان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 12 رقم یونجه بودن ...