عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 899

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این آزمایش در قالب یک طرح آماری، بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار و 6 تیمار به قرار ذیل -1 یونجه همدانی -2 یونجه عموزین‌الدین -3 یونجه قره‌یونجه -4 یونجه قارقلون -5 واریته مصنوعی یونجه تولیدی کرج -6 واریته مصنوعی یونجه تولیدی تبریز که شاهد در کرج و زنجان و شهرکرد یونجه همدانی در تبریز قره‌یونجه میباشد به اجرا گذاشته شد. کیفیت علوفه شامل درصد پروتئین و فیبر و عناصر موثر در ریشه توسط آزمایشگاه بخشهای بیوتکنولوژی دانه‌های روغنی تعیین و نتایج با رسم نمودار مورد ارزیابی قرار گرفته و ...

آزمایش ، بررسی پایداری عملکرد علوفه ارقام یونجه ‏‎(medicago sativa)‎‏ در استان لرستان، میزان پایداری تولید علوفه 6 رقم یونجه چند ساله (همدانی، کدی، کریساری، سیمرچنسکایا، قره یونجه و مائوپا) را در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار در دو مکان (زاغه و قائد رحمت) در استان لرستان در طی سالهای 1364 الی 1369 بر اساس روش ‏‎russell‎‏ و ‏‎eberhart‎‏ مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که هیچکدام از ارقام مورد بررسی دارای واریانس انحراف از خط ‏‎(s2di)‎‏ ...

بمنظورمقایسه عملکردکمی تعداد7 رقم یونجه همراه یونجه بمی بعنوان شاهددریک طرح‌آماری بلوکهای تصادفی درچهارتکراروباتعیین L.S.D درسطوح5(و)1درصدموردآزمایش قرارمیگیرد. کلیه عملیات زراعی ویادداشت برداریهای لازم انجام میگیرد.تعدادخطوط هرکرت 8 خط ده متری بوده ومحصول چهارخط وسط باحذف یک مترازطرفین خطوط جهت محاسبه عملکردبرداشت میشود. ...

درادامه مطالعات وبررسیهای قبلی علفهای هرزمهم مزارع یونجه باتاریخهای مختلف کاشت بتفکیک برای هرسن مزرعه تعیین و تغییرات آن دراثر گذشت زمان وچینهای مکرر بررسی میگردد.بمنظور انتخاب علفکشهای موثر وفعالیت جهت مبارزه شیمیایی باعلفهای هرزاثر علفکشهای تریفلورامین ،بنفلورالین ، Tptc نیترالین و کلرتال درمزرعه تازه کاشت یونجه که سموم همزمان باکاشت وقبل ازرویش یونجه مصرف میگرددبرروی علفهای هرز بررسی میشود ودرآزمایش دیگر دریونجه قدیم کاشت بیش‌ازیکسال علفکشهای دیورون ، پرونامید،کلرتال پروما ...

در این بررسی نه واریته یونجه شامل رامندی ، کدی ، بمی ، یزدی ، رنجر ، همدانی ، سیمرچنسکایا ، مائوپا ، و نیک شهری در بلوکهای کامل تصادفی از لحاظ درجه مقاومت آنها در برابر سرخرطومی یونجه در طی سه سال (1371-1369) مورد ارزیابی قرار گرفت . در بین واریته‌ها از نظر تراکم حشره کامل ، لارو ، شفیره با اینکه روند چندان قابل ملاحظه‌ای مشاهده نشده ، ولی بین حضور حشره کامل ، لارو و شفیره در روی یک واریته خاصی نوعی رابطه محدود ملاحظه گردیده است . به طور کلی در بعضی از واریته‌ها اختلاف آماری ...

پودر یونجه از جمله موادی است که به علت غنی بودن از کاروتن پیش‌ساز ویتامین A به عنوان غذای خوب علوفه‌ای در تغذیه طیور مورد استفاده قرار دارد. علاوه بر این یونجه به علت دارا بودن دانه‌های رنگی زرد رنگ گزانتوفیل سبب زرد رنگ شدن پوست ، پای مرغ و پر رنگ شدن زرده می‌گردد (زهری، 1352) ولی مصرف زیاد از حد آن سبب ازدیاد فیبر و حجیم شدن غذا، کم انرژی شدن و تغییر مزه جیره می‌گردد، که در نتیجه بر روی رشد و تولید حیوان اثر می‌گذارد (شماع و همکاران 1360) شبدر برسیم یا Trifolium alexadrinum ...

با توجه به اینکه جداول و آنالیز غذایی کشورهای خارجی نمی‌تواند به عنوان منابع دقیق تعیین درصد مواد مغذی موجود در مواد خوراکی کشورمان به حساب آید و همچنین در مناطق مختلف یک کشور هم با توجه به شرایط آب و هوایی خاک -عملیات زراعی و ارقام مختلف این مواد اثرات متقابل مختلفی از خود نشان می‌دهند و بدون توجه به این مسئله و تجزیه و تعیین غلظت مواد مغذی موجود در آن امکان کاربرد دقیق و بازدهی غذایی مطلوب در تغذیه دام فراهم نخواهد شد. در این راستا فاز اول طرح تعیین ترکیبات شیمیایی و انرژی ...

بمنظور بررسی و مطالعه ارقام مختلف یونجه در شرایط دیم 10 رقم یونجه ایرانی و خارجی شامل: -1 کایساری- -2 کدی- -3 تریفکتا- -4 سی‌ریور- -5 سمیر جنسکایا- -6 آرورا- -7 کماندور- -8 همدانی- -9 قره یونجه- -10 امید ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
یونجه | 

بااجرای این طرح مشخص خواهدشد که درمنطقه لرستان بویژه خرم آباد کدام تعدادچین برداری بهترین میزان تولید بذر راخواهد داشت . برای این منظور طرح آماری بروش بلوکهای کامل تصادفی باسه تیمار درچهار تکراربه اجرادرمیاید. رفتارهای موردنظر بشرح زیر میباشند-1 رفتار =Aبدون چین برداری برای بذرگیری اختصاص می یابد -2 رفتار =B بعدازبرداشت چین اول برای بذرگیری اختصاص می یابد -3 رفتار =C بعداز برداشت چین دوم برای بذرگیری اختصاص می یابد . رقم موردآزمایش یونجه همدانی میباشد. تجزیه واریانس براساس طر ...