عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه، کمپلکس انتقال بار گاباپنتین به عنوان الکترون‌دهنده با ید به عنوان پذیرنده-σ و DDQ به عنوان پذیرنده-π به روش اسپکتروفتومتری در حلال‌های کلروفرم، دی‌کلرومتان و 2،1- دی‌کلرواتان مورد بررسی قرار گرفت. نوار انتقال بار وابسته به زمان مشاهده شده برای سیستم گاباپنتین : ید و سپس تشکیل I در محلول از تبدیل آهسته کمپلکس اولیه بیرونی دارو : ید تشکیل شده به کمپلکس داخلی الکترون‌دهنده-پذیرنده (EDA) ربط داده می‌شود که از طریق واکنش سریع کمپلکس داخلی با ید برای تشکیل یون تری‌ی ...

180 قطعه مرغ تخم گذار در يک طرح کاملاً تصادفي شامل 5 تيمار، هر تيمار مشتمل بر 4 تکرار، هر تکرار داراي 9 قطعه مرغ، مورد استفاده قرار گرفتند. مدت زمان انجام آزمايش 10 هفته بود. مرغ ها با جيره استاندارد براساس توصيه هاي NRC (1994)، تغذيه شدند. ذرت، گندم، کنجاله سويا و مخلوط خوراک جهت ارزيابي CP، ME، Ash، EE و CF (طبق روش AOAC ،1990) آناليز شدند. جيره پايه شامل 16/72 درصد پروتئين خام و 2909/0 کيلو کالري بر کيلوگرم انرژي قابل متابوليسم بود. جيره ها به ترتيب با مقادير 0، 5، 10، 15 ...

I. روش ميكرواستخراج ساده اي بر مبناي جامد سازي قطره آلي شناور براي پيش تغليظ سرب و اندازه گيري آن توسط اسپكترومتري جذب اتمي با كوره گرافيت ارائه شده است. از آمونيوم پيروليدين دي تيوكاربامات به عنوان عامل كمپلكس دهنده استفاده شده است و كمپلكس تشكيل شده به داخل قطره 20 ميكروليتري 1-آن دكانول استخراج شده است.كمپلكس استخراج شده توسط اتانول رقيق شده و به كوره گرافيت تزريق شده است. از آرايه ارتوگونال با ماتريكسOA16 (45) جهت بررسي اثر فاكتورهاي مختلف از جمله pH، غلظت آمونيوم پيرولي ...

ید-131 معمولاً بعد از حوادث هسته‌ای در محیط زیست منتشر می‌شود و از طریق تنفس و زنجیره‌ی غذایی به بدن انسان وارد می‌شود. همه‌ی اندام‌ها و دستگاه‌های بدن حساسیت یکسانی در برابر جذب مواد پرتوزا ندارند. جذب این مواد پرتوزا در بدن تابعی از مقدار ماده‌ی پرتوزای محیطی است که تابع آن با مدل‌های پخش مواد پرتوزا قابل بررسی است. پخش ماده‌ی پرتوزای محیطی دارای تابع ریاضی مشخصی نمی‌باشد و با شرایط مختلف محیطی مانند آب و هوا و باد تغییر می‌کند. در این تحقیق نحوه‌ی جذب ماده پرتوزای ید در ب ...

تنش خشکی به عنوان یک عامل محدود کننده تولیدات گیاهی است. جهت به حداقل رساندن اثرات سوء این تنش ترکیبات اصلاح کننده متعددی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش اثر ید در کاهش اثرات تنش خشکی بر پارامترهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو گونه زراعی کلزا و گلرنگ در شرایط گلخانه و آزمایشگاه بررسی شده است. بدین منظور در آزمایش اول عکس‌العمل کلزا به دو عامل تیمار‌ رطوبتی با 4 سطح (100، 75 ،50 و 25 درصد ظرفیت زراعی) و غلظت ید در سه سطح (0، 40 و 80 میکرومولار) در شرایط گلخانه بررسی ...

ترکیبات آلی گوگرددار دارای خواص زیستی فراوانی هستند و انواع مختلفی از این ترکیبات در صنایع داروسازی، پلیمر و صنایع تولید آفت‌کش‌ها و علف‌کش‌ها استفاده می‌شوند. همچنین این دسته از ترکیبات دارای خواص دارویی متنوعی از جمله ضد میکروب، ضد تیروئید و ضد تشنج می‌باشند. این ترکیبات ابزار مفیدی برای سنتز‌های چند مرحله‌ای هستند که منجر به ایجاد فراورده‌های طبیعی متنوع یا مولکول‌های زیستی فعال می‌شوند و از آن جایی که مرحله نهایی سنتز‌های کلی می‌تواند شامل تبدیل یک گروه تیو‌کربونیل به کرب ...

واکنش تشکیل کمپلکس های انتقال بار بین ید و کراون اترهای دی بنزو-18-کراون-6 (DB18C6)، بنزو-15-کراون-5 (B15C5) و 4- نیتروبنزو-15-کراون-5 (NB15C5) با روش اسپکتروفتومتری در حلال های کلروفرم و دی کلرومتان در دمای °25 مورد مطالعه قرار گرفت. برای DB18C6، کمپلکس مولکولی 2:1 (ماکروسیکل به ید) حاصل شده بصورت .I3-(I+ ... DB18C6) فرمول بندی شد. در مورد B15C5 و NB15C5، کمپلکس های مولکولی 1:1 تشکیل شده بصورت (macrocycle... I+).I- معرفی می شوند. بررسی سینیتیکی روی سیستم های لیگاند-ید وابست ...

بر هم‌کنش انتقال بار بین ید به عنوان الکترون‌پذیرنده و داروهای ایمی‌پرامین و نورتریپتیلین به عنوان الکترون‌دهنده در حلال‌های کلروفرم و دی‌کلرومتان در دماهای مختلف به طریق اسپکتروفتومتری بررسی شده است. نوار انتقال بار وابسته به زمان و سپس تشکیل گونه I-3در محلول به تبدیل آهسته کمپلکس اولیه خارجی دارو : ید به کمپلکس داخلی الکترون دهنده- پذیرنده (EDA) و سپس واکنش سریع کمپلکس داخلی با ید ربط داده می-شود. ثابت‌های سرعت شبه مرتبه اول و پارامتر‌های فعال‌سازی برای فرایند تبدیل ...

در این تحقیق اندازه گیری مقادیر بسیار ناچیز ید در نمونه های آب و نمک توسط روش میکرو استخراج مایع- مایع پخشی در سرنگ مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور دو روش متفاوت استخراج آن با استفاده از تشکیل زوج یون به همراه اسپکتروفوتومتری ماوراء بنفش- مرئی به کار گرفته شده است. هر دو روش ساده (استخراج و پیش تغلیظ در یک مرحله)، سریع و قابل انجام با ابزار ساده و در دسترس می باشند و نخستین گزارش برای کاربرد میکرو استخراج پخشی مایع- مایع در سرنگ برای یک آنیون محسوب می گردند. مضافأ آنک ...