عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انتخاب ارقام مقاوم به یخ زدگی و درک مکانیسم های مقاومت به یخ زدگی می تواند باعث بهبود مقاومت به یخ زدگی در زیتون شود. اگرچه زیتون در بین میوه های نیمه گرمسیری مقاوم به یخ زدگی است تفاوت در کالتیوارهای زیتون به یخ زدگی به دلیل اختلاف در اندام های آن در تحمل به یخ زدگی می باشد.هدف از این تحقیق غربال گری ارقام مختلف زیتون با استفاده از تراکم روزنه ای، نشت یون ها و نشت پتاسیم برگ های جدا شده از شاخه و گیاهان گلدانی که در معرض یخ زدگی قرار گرفته اند می باشد.آزمایش اول برای تعیین م ...

نوسانات فصلی جمعیت باکتریهایی که دارای فعالیت هسته یخ‌زدگی می‌باشند بر روی دومیزبان گیلاس و زردآلو منطقه شاهرود مورد بررسی قرار گرفت . فعالیت هسته یخ‌زدگی و تعداد باکتریهای مولد یخ‌زدگی بدون ارتباط با نوع میزبان از ابتدای فصل بهار تا اوایل تابستان افزایش و با روند ازدیاد گرمای تابستان با کاهش سریع توام بود. استرین‌های باکتریهای مولد یخ‌زدگی شناسایی گردیدند که اکثریت آنها از نوع باکتری PSS بودند. شانزده استرین از هیجده استرین PSS در مقابل آنتی‌سرم تولید شده بر علیه PSS جدا شده ...

این مطالعه چند مدل‌ آماری را برای مدل کردن کمینه/بیشینه دما توسعه می‌دهد که برای ارزیابی رویداد های مختلف از جمله ریسک یخ ‌زدگی/گرمازدگی در صنعت کشاورزی رفسنجان می‌توانند به کار روند. رفسنجان یکی از بزرگترین مناطق تولید کننده پسته در جهان می باشد. این مدل ‌ها می‌توانند برای تخمین زدن احتمال رویداد هایی مانند: وقوع یخ ‌زدگی/گرمازدگی در یک بازه داده شده در طول سال، یخ‌ زدگی/گرمازدگی بعد از ده روز گرم در فصل رشد به کار روند. تخمین زدن احتمال چنین رویداد هایی می‌توانند برای: ارزی ...

فعالیت هسته یخ‌زدگی در رسوب حاصله از شستشوی سطحی برگهای دو میزبان گیلاس و زردآلو باغات شاهرود که به صورت تصادفی با فواصل سه تا چهار هفته از اردیبهشت ماه جمع‌آوری گردیده بود با یخ زدن رسوب در دمای -5 درجه سانتیگراد تعیین شد. همچنین تعداد باکتریهای مولد یخ‌زدگی در رسوبهای یخ زده به ازای هر نمونه از طریق dilution hlathing با شمارش تک گلخانه‌های یخ‌زده‌ای باکتری و محاسبه آن در سوسپانسیون‌هایی تعیین گردید. فعالیت هسته یخ‌زدگی بدون ارتباط به نوع میزبان با گذشت زمان افزایش و با شروع ...

مطالعه حاضر جهت درک پاسخ شکوفه‌های هلو به تنش یخ‌زدگی و ارتباط بین خسارت یخ‌زدگی و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان جهت ایجاد معیاری برای انتخاب ارقام مقاوم به یخ‌زدگی هلو انجام شد. بدین منظور، درصد تخمدان‌های خسارت‌دیده، نشت الکترولیت‌ها، پراکسیداسیون لیپیدها (محتوای مالون د آلدئید)، محتوای پرولین و پروتئین، و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان (کاتالاز، پراکسیداز، سوپراکسیدیسموتاز و پلی فنل اکسیداز) در دو مرحله فنولوژیکی شامل مرحله قبل از شکوفه‌دهی (D Fleckinger) و مرحله تمام گل (F ...

نمونه های استوانه ای ازسنگهای مختلفی که مصرف آنها درعمل سبب شده است ،بتن در اثر یخ‌زدگی گسیخته شود،در داخل ملات سیمان پرتلند که به آن حباب هوا افزوده شده است قرار داده میشود.این نمونه ها فقط ازیک جهت ،و با روندهای مختلف تحت اثر یخ‌زدگی قرار خواهندگرفت و رابطه بین تغییر درجه حرارت و تغییر شکل هر نمونه بدست خواهد آمد.خواص مختلف فیزیکی مواد سنگی ازقبیل وزن مخصوص ،جذب آب و تخلخل نیز اندازه گرفته خواهدشد. هدف ،بدست آوردن رابطه ای بین این خواص مواد سنگی و گسیختگی که با تغییر شکل ان ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر دو تنظیم کننده رشد بر میزان مقاومت به یخ‌زدگی شکوفه‌های زردآلوی ارقام تبرزه، عسگرآباد و شکرپاره انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل با سه تیمار دمایی (صفر، 1/5- و 3- درجه سانتی‌گراد) و دو تنظیم کننده رشد [پروهگزادیون کلسیم (40 و 60 میلی‌گرم در لیتر) و اسید سالیسیلیک (0/5 و 1 میلی مولار)] به همراه شاهد بر پایه طرح کاملا? تصادفی در سه تکرار صورت گرفت. صفاتی نظیر درصد مادگی سالم، درصد جوانه‌زنی دانه گرده، درصد نشت یونی، غلطت پرولین آزاد و میزان فعال ...

در این پژوهش بستگی آهنگ هسته بندی یخبندان غوطه وری نمونه های مواد طبیعی مانند آب مقطر، دود ، خاک رسو خاک برگ، به دما و زمان با استفاده از دستگاههای صفحه سرد و نخ ماهی گیری بررسی شده و نتایج با هم مقایسه شده اند. این نتایج مدل تغییرات نمایی آهنگ یخبندان را تایید می کنند. کارایی دانه پاشس مواد طبیعی با استفاده از افشاندن این مواد روی قطره های آب مقطر در دستگاه نخ ماهی گیری، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده ضمن تایید نتایج مدل بستگی دما- زمان آهنگ یخبندان هسته بندی ...

کولر هوایی E-2110 پالایشگاه اراک جهت جمع آوری بیشتر کندانس و نیز به منظور کنترل فشار شبکه بخار ساخته ونصب گردید. با کنترل بعضی متغیر های موثر بر عملکرد مبدل ، می توان شرایط کارکرد آنرا بهینه نمود و از یخ زدگی آن درسرمای شدید زمستان جلوگیری کرد. در این مقاله با استفاده از نرم افزار ASPEN B-JAC به شبیه سازی مبدل پرداخته شده است. هدف از این شبیه سازی پیش بینی کار کرد مبدل در شرایط مختلف می باشد. هندسه مبدل ، فنها و الکترو موتورها راثابت و معین فرض نموده ایم. با تغییر پارامترهایی ...