عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: عدم توجه کافی به مدیریت پسماند ها یکی از مشکلات جدی محیط زیست در کشور های در حال توسعه و توسعه یافته محسوب می شود. جهت مدیریت صحیح پسماند اطلاع از موارد تاثیر گذار بر این امر اجتناب نا پذیر می باشد و آگاهی از این موارد سبب عملکرد صحیح تر و کارامدتر سیستم می گردد. روش کار: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و جامعه مورد مطالعه شهر یاسوج می باشد. در ابتدا وضعیت موجود مدیریت پسماند ها از جمله وضعیت کاهش و تفکیک زباله از مبدا، وضعیت ذخیره سازی، حمل و نقل و دفع نهایی زبال ...

تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل خانوادگی موثر بر بزهکاری دانش آموزان دبیرستانی شهر یاسوج صورت گرفته است، که متغیرهایی مثل: سن، جنس، تحصیلات پدر و مادر، شغل پدر، نظارت والدین، تعهد و دلبستگی به خانواده، درآمد خانواده و ... مورد بررسی قرار گرفته اند. روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است. جامعه آماری 12634 نفر دانش آموز دبیرستانی شهر یاسوج که با استفاده از فرمول کوکران 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. شیوه نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از لیست دانش آموزان بوده و به وس ...

محدوده مورد مطالعه در استان کهگیلویه و بویراحمد و در 25 کیلومتری جنوب شرقی شهر یاسوج واقع شده است. بر طبق تقسیم بندی های زمین شناسی بخش عمده این منطقه در زاگرس مرتفع و بخشی از آن در زاگرس چین خورده قرار دارد و گسل کاکان به عنوان بخشی از گسل زاگرس مرتفع، در حد فاصل این دو ناحیه قرار دارد. واحدهای سنگی موجود در منطقه را واحدهای سنگی پالئوزوئیک (سازند هرمز)، مزوزوئیک (سازند کژدمی و سازند سروک)، سنوزوئیک (سازند پابده-گورپی، سازند جهرم، سازند رازک و رسوبات کواترنری) تشکیل می دهند ...

در این پژوهش به منظور ارزیابی تغییرات کاربری اراضی ناحیه شهری و مسکونی یاسوج در 26 سال گذشته از تصاویر سنجنده‌های TM، ETM+ و OLI ماهواره‌ای لندست سال 1987، 1999 و 2013 استفاده شده و با استفاده از روش شبکه خودکار مارکف، طبقه‌بندی و مورد ارزیابی و تحلیل واقع شده و پیش‌بینی این تغییرات در 26 سال آینده انجام شده است. طبق نتایج حاصله درمجموع در 26 سال گذشته ( 2013-1987 ) حدود 20082 هکتار از مساحت جنگل‌ها و مراتع کاسته شده که حدود 17853 هکتار آن تبدیل به اراضی کشاورزی و 2230 هکتار ...

مطالعه حاضر با هدف بررسی ساختار جنگل‌شناسی و خاک در دو توده‌ی طبیعی بلوط ایرانی با شدت دست‌خوردگی و تخریب متفاوت صورت گرفته است. برای رسیدن به این هدف ابتدا پس از جنگل‌گردشی در جنگل‌های حوزه‌ی شهرستان بویراحمد، دو توده‌ی جنگلی با وضعیت تخریب‌یافتگی متفاوت، توده‌‌ی با درجه‌ی تخریب بیشتر (رویشگاه مختار) و توده‌ی کمترتخریب‌شده (رویشگاه سرآبتاوه) در مجاورت هم به فاصله‌ی تقریبی 10 کیلومتر انتخاب شدند. نمونه-برداری در دو توده‌ی مورد بررسی به روش تصادفی-سیستماتیک با استفاده از شبکه ...

ابتدا 2000 عدد از مولدين نر و ماده بر اساس ويژگي هاي ظاهري انتخاب میشود و با تعريف يك مرز جدا كننده 200عدد از آنها به منظور اجراي برنامه به گزيني اجرا میگردد. تعيين مرز جدا كننده بدين صورت بو.ده كه از بين كل مولدين 100عدد به طور تصادفي انتخاب و فنوتيپهاي كمي نظير اندازه تخم ، حجم تخم،طول و وزن مولد و هماوري در آنها اندازه گيري و 10تا15 عدد از ماهيان كه بيشترين فنوتيپهاي ذكر شده را داشته باشند ميانگين آن پارامتر ها به عنوان مرز جدا كننده منصوب گردیده و بر اين اساس از ميا ...
نمایه ها:
یاسوج | 
یاسوج | 

این آزمایش به منظور بررسی اثر اسید سولفوریک، آب جوش و بر روی جوانه زنی بذر گیاه مورد در استان کهگیلویه و بویر احمد انجام شد. آزمایش به روش فاکتوریل و با سه سطح مختلف غلظت اسید (10، 30، 50 درصد در سه زمان مختلف 5، 10، 15 دقیقه ای) آب جوش (در دماهای 70 و 90 درجه سانتیگراد و سه بازه زمانی 5، 10، 20 دقیقه) و خراش با سمباده در بازه زمانی سه دقیقه به صورت طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار انجام شد. در پایان آزمایش، تعداد بذرهای ریشه دار شده درصد جوانه زنی، طول ریشه، وزن ریشه و طول ریش ...