عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به رویکرد‌های جدید ‌یاددهی- ‌یادگیری که بر ‌یادگیری معنادار تأکید دارند، نیازمند شیوه‌های نوین ارزیابی خواهیم بود که عملکرد دانش‌آموزان را بر مبنای یادگیری معنادار آنها مورد سنجش قرار دهد. ‌یکی از این شیوه‌های نوین در ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان، استفاده از نقشه‌ی مفهومی ‌است. تحقیقات نشان می‌دهد، نقشه‌های مفهومی ‌ابزاری مفید برای ارزیابی دانش مفهومی دانش‌آموزان است. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی چگونگی استفاده از نقشه‌ی مفهومی ‌به عنوان ابزاری برای ارزیابی ‌یادگ ...