عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 268

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعهد،رفتار شهروندی و یادگیری سازمانی در کارکنان ادارات تربیت بدنی خراسان جنوبی بود. جامعه آماری ما تمامی کارکنان ادارات تربیت بدنی خراسان جنوبی(120نفر) ونمونه آماری برابر جامعه بود که از این تعداد 100پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد تعهد سازمانی آلن و می یر(1990)، رفتار شهروندی اورگان (1996) و یادگیری سازمانی نیفه (2001) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با بهره گیری از نظرهای اصلاحی استادان بدست آمد. اعتبار ...

هدف این پژوهش تبیین رابطه فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با سلامت سازمانی پرستاران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1391می باشد. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب گردیده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 170 نفر تعیین گردید. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد، پرسشنامه یادگیری سازمانی انجمن آموزش و توسعه آمریکا و پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فلدمن بهره گرفته شده است. روایی پرسشنامه ها بدس ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت جانشین پروری وتعهدسازمانی برعوامل یادگیری سازمانی مدیران و کارکنان دانشگاه های شهرتهران بررسی شده است. این پژوهش توصیفی وازنوع زمینه یابی و هبستگی است. جامعه آماری پژوهش راکلیه مدیران و کارکنان شاغل دردانشگاه های دولتی شهر تهران می باشد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای بوده وبراساس‌جدول مورگان نمونه‌ای به‌حجم 313 نفر انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، سه پرسشنامه استاندارد یادگیری‌سازمانی نیفه، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر (1984) و پرس ...

هدف اصلی این مطالعه بررسی عملکرد سازمانی و تاثیر یادگیری سازمانی و گرایش کارآفرینانه بر آن در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی بود. به لحاظ روش تحقیق، این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را 1004 نفر از کارشناسان سازمان‌ جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی تشکیل می‌دادند که با توجه به جدول کرجسی- مورگان (1970)، تعداد 260 نفر از آنان از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرس ...

تاکنون عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش توسط محققین در سازمان‌ها و در شرایط متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته، اما در این پایان‌نامه سعی شده است از بین عوامل متعدد موفقیت مدیریت دانش، عواملی تعیین گردد که باعث افزایش تواماً خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی شوند. با توجه به موضوع تحقیق، بررسی تاثیر تمامی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر روی خلاقیت و یادگیری سازمانی کاری بس دشوار و زمان‌بر می‌باشد که با مطالعه و بررسی تحقیقات مختلف، از بین تعداد زیادی از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دا ...

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و یادگیری سازمانی می باشد.هدف اصلی تحقیق شناسایی رابطه بین هوش هیجانی و یادگیری سازمانی در مدیریت شعب منطقه دوبانک ملت می باشد.اهداف فرعی عبارتنداز:سنجش میزان هوش هیجانی کارکنان. سنجش میزان یادگیزی سازمانی کارکنان.اولویت بندی بین مولفه های هوش هیجانی.ارائه راهکارهایی جهت ارتقائ یادگیری سازمانی از طریق ابعاد هوش هیجانی و ...فرضیه اصلی عبارت است از بین هوش هیجانی و یادگیری سازمانی رابطه معناداری وجوددارد.فرضیه فرعی عبارتند از بین خودآگاهی و یادگیری سا ...

سیستم های اطلاعاتی ابزاری است که یادگیری سازمانی را تسهیل می بخشد. یادگیری سازمانی مجموعه اقدامات کسب دانش، انتشار اطلاعات، دانش کسب شده، تفسیر اطلاعات و بهبود حافظه سازمانی است که به صورت آگاهانه و ناآگاهانه موجب تحولات مثبت سازمانی می شود. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه (همبستگی) بین سیستم های اطلاعاتی با یادگیری سازمانی در بانک توسعه تعاون است. اهداف ویژه شامل اندازه گیری سطح یادگیری سازمانی در بانک توسعه تعاون، اندازه گیری میزان استفاده بانک توسعه تعاون از سیستم های اطلا ...

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در شرکت ارتباطات ثابت مخابرات ایران بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران شرکت ارتباطات ثابت مخابرات ایران به تعداد 60 نفر می‌باشد که با توجه به محدودیت تعداد نفرات تمامی 60 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، دو پرسشنامه، هوش سازمانی آلبرشت (2002) و یادگیری سازمانی نیفه (2001) بود که روایی آن‌ها قبلا توسط تعدادی از محققین مورد تائید ...

چکیده این تحقیق سعی دارد رابطه یادگیری سازمانی و کارآفرینی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. فرضیه اصلی مورد مطالعه عبارت است از: بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی کارکنان شهرداری دامغان رابطه وجود دارد. متغیر مستقل، یادگیری سازمانی است که مولفه های آن عبارتند از: تعهد مدیریتی، دیدگاه سیستمی، گشودگی فضای کاری و تجربیات و انتقال و یکپارچگی دانش و متغیر وابسته هم عبارت است از ساختار سازمانی، اهداف و استراتژی های سازمانی، فرهنگ سازمانی، حمایت مدیریت و سیستم های سازمانی. جامعه آمار ...