عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 197

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یادگیری سازمانی و مدیریت دانش از برنامه های مهم بهسازی سازمانی می باشند. این دو فرآیند تغییر مرتبط به هم، معطوف به کمک به سازمانها برای توسعه و استفاده از دانش برای تغییر و بهبود مستمر خودشان می باشد. یادگیری سازمانی توانایی یک سازمان را در اکتساب و توسعه دانش جدید افزایش می دهد و مدیریت دانش بر چگونگی سازماندهی و استفاده از آن دانش در جهت بهبود عملکرد تمرکز دارد. یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در محیط های پیچیده و سریعاً متغیر امروزی نقشی حیاتی دارند و یقیناً اهمیت آنها در آی ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه تعهد،رفتار شهروندی و یادگیری سازمانی در کارکنان ادارات تربیت بدنی خراسان جنوبی بود. جامعه آماری ما تمامی کارکنان ادارات تربیت بدنی خراسان جنوبی(120نفر) ونمونه آماری برابر جامعه بود که از این تعداد 100پرسشنامه جمع آوری شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد تعهد سازمانی آلن و می یر(1990)، رفتار شهروندی اورگان (1996) و یادگیری سازمانی نیفه (2001) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با بهره گیری از نظرهای اصلاحی استادان بدست آمد. اعتبار ...

چکیده ایجاد و حفظ مزیت رقابتی برای سازمان‌ها در قرن بیست و یکم، مستلزم شناخت تغییرات تأثیرگذار بر سازمان، چابکی و انعطاف در مواجهه با تغییرات و افزایش قابلیت‌ها در ارتباط با تقاضاهای متنوع مشتریان است و تنها سازمان‌های یادگیرنده این‌گونه‌اند. در تحقیق حاضر اهداف تحقیق به دو دسته اهداف اصلی و اهداف فرعی تقسیم می شوند. اهداف اصلی عبارتند از: شناسایی فرایند یادگیری سازمانی و بررسی موانع و تسهیل کنندگان در شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری اهداف فرعی شامل: شناسایی فرایندهای ...

چکیده: بر اساس مطالعات انجام شده مدل اولیه در ارتباط با یادگیری سازمانی و عملکرد سازمان طراحی گردید. در بخش مطالعات میدانی از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده گردید. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. این پرسش نامه 24 سوالی از نوع بسته پاسخ و بر اساس مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) در 4 بخش تدوین شد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از مدیران، مشاوران، کارشناسان و کارشناسان ارشد بخش ستادی بانک صادرات است که به صورت مستقیم ...

هدف این پژوهش تبیین رابطه فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با سلامت سازمانی پرستاران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1391می باشد. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب گردیده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 170 نفر تعیین گردید. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد، پرسشنامه یادگیری سازمانی انجمن آموزش و توسعه آمریکا و پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فلدمن بهره گرفته شده است. روایی پرسشنامه ها بدس ...

هدف اصلی این مطالعه بررسی عملکرد سازمانی و تاثیر یادگیری سازمانی و گرایش کارآفرینانه بر آن در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی بود. به لحاظ روش تحقیق، این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را 1004 نفر از کارشناسان سازمان‌ جهاد کشاورزی در استان آذربایجان غربی تشکیل می‌دادند که با توجه به جدول کرجسی- مورگان (1970)، تعداد 260 نفر از آنان از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرس ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و یادگیری سازمانی از دیدگاه کارمندان دانشگاه شیراز بود. پژوهش حاضر از نظر نوع جزء پژوهش های کاربردی می باشد و از نظر هدف، توصیفی از نوع همبستگی است. ...

تاکنون عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش توسط محققین در سازمان‌ها و در شرایط متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته، اما در این پایان‌نامه سعی شده است از بین عوامل متعدد موفقیت مدیریت دانش، عواملی تعیین گردد که باعث افزایش تواماً خلاقیت سازمانی و یادگیری سازمانی شوند. با توجه به موضوع تحقیق، بررسی تاثیر تمامی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش بر روی خلاقیت و یادگیری سازمانی کاری بس دشوار و زمان‌بر می‌باشد که با مطالعه و بررسی تحقیقات مختلف، از بین تعداد زیادی از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دا ...

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در شرکت ارتباطات ثابت مخابرات ایران بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران شرکت ارتباطات ثابت مخابرات ایران به تعداد 60 نفر می‌باشد که با توجه به محدودیت تعداد نفرات تمامی 60 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، دو پرسشنامه، هوش سازمانی آلبرشت (2002) و یادگیری سازمانی نیفه (2001) بود که روایی آن‌ها قبلا توسط تعدادی از محققین مورد تائید ...