عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق و مطالعه در زمینه چگونگی فراگیری زبان دوم ˆ بیگانه توسط زبان‌آموزان، به دنبال تغییر توجه از نقش معلمین به نقشی که زبان‌آموزان در امر پیشرفت یادگیری زبان ایفاء می‌کنند، آغاز گردید. طی سه دهه اخیر در زمینه آنچه که زبان‌آموزان به هنگام یادگیری زبانی جدید انجام می‌دهند، به عبارت دیگر راهبردهایی که به کار می‌گیرند، به میزان گسترده‌ای تحقیق و بررسی انجام گرفته است . انتخاب راهبردهای یادگیری زبان توسط زبان‌آموزان تحت تاثیر مجموعه‌ای از متغیرها می‌باشد. تحقیق حاضر به منظور ...
نمایه ها:

در آموزش زبان خارجی ، مهمترین وظیفه معلم ایجاد انگیزه در امر آموزش است . روش های متعددی جهت فعال کردن کلاس در دسترس معلم زبان می باشد. به کارگیری متون ادبی، در امر آموزش زبان نقش مهمی ایفا می کند. آموزش زبان خارجی همواره با کاربرد متون ادبی(نوشتاری، شفاهی) همراه بوده است. در این تحقیق،به جایگاه متون توصیفی-ادبی در امر آموزش زبان پرداخته ایم. اهمیت به جایگاه و نقش توصیف در نوع رمان که به عنوان تصویری از آداب و رسوم در نظر گرفته می شود می تواند با شانس بالایی در کلاس ظاهر شود. ...

دراین پایان نامه موانع ومشکلات یادگیری زبان دوم از دیدگاه دانشجویان و دانش آموزان و اساتید و معلمان نظام آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است . عوامل مربوط به دانشجو کمبود انگیزه ، عدم قرار گرفتن در محیطی که به زبان انگلیسی و یا فرانسه تکلم می شود از مهم ترین مشکلات فر اروی زبان آموز است . برخی از سوالاتی که در این حوزه مطرح است ودر این پایان نامه سعی شده به آن ها پاسخ داده شود به این قرار است : 1 ) جایگاه و اهمیت زبان اوّل و زبان دوم در فراگیری آن به چه میزان مهم است 2) آیا ...

هدف این تحقیق مطالعه میزان کارایی شیوه‌های تدریس شنیداری - گفتاری و پاسخ فیزیکی در کمک به زبان‌آموزان سطح مقدماتی فارسی زبان ایرانی برای یادگیری و یادآوری لغات جدید زبان‌انگلیسی بوده است . در شیوه تدریس شنیداری - گفتاری، لغات جدید بااستفاده از فنون تکرار، تقلید و حفظ کردن آموخته می‌شوند، در حالیکه در شیوه پاسخ فیزیکی، آموزش لغات جدید از طریق فن هماهنگ کردن لغات با اعمال فیزیکی بدن زبان‌آموز انجام می‌گیرد. ...

ترجمه همواره بحث اصلی گفتگوها و جدل ها بر سر کاربرد آن به عنوان ابزاری معتبر و موثر در یادگیری زبان بیگانه بوده است. در ایران، ترجمه قربانی روش افراطی دستور- ترجمه بوده و تصوری به شدت منفی از نقش آن در آموزش و یادگیری زبان خارجی وجود دارد و اساسا استفاده از ترجمه به این منظور غیر ارتباطی تلقی می گردد. به نظر می آید نگرش عمومی در حال دگرگونی بنیادینی است و برخی پژوهشگران از آن به عنوان ابزار آموزشی مجاز در یادگیری زبان دوم یا بیگانه یاد می کنند و آن را شایسته ی بازگشت به عرصه ...

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر فعالیت های گروهی و فردی بر انگیز? یادگیری زبان انگلیسی و مهارت زبان انگلیسی دانش آموزان در افغانستان بود. بدین منظور، درابتدا آزمون PET (2004)در میان 103 دانش آموز در موسس? علمی-فرهنگی خاتم الأنبیاء در شهر هرات کشورافغانستان توزیع گردید که از این میان، 62 دانش آموز به عنوان شرکت کننده در این تحقیق انتخاب وسپس به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و مقایسه تقسیم شدند. در گروه آزمایش، زبان انگلیسی به مدت سه ماه با بکارگیری فعالیت های گروهی از قبیل مصاحب ...

این پایان‌نامه از چهار فصل تشکیل شده است که در فصل اول به برخی ملاحظات نظری درباره یادگیری زبان اول و دوم پرداخته شده است . از جمله عوامل موثر در یادگیری زبان دوم، زبان‌آموزی کودک و نقش آن در مطالعات مربوط به یادگیری زبان دوم و نظریه‌های مهم مربوط به یادگیری زبان مورد توجه قرار گرفته است و سرانجام برخی عوامل غیرزبانی موثر در یادگیری زبان ذکر شده است . فصل دوم شامل نگاهی به سابقه تحلیل خطا و هدف از تحلیل خطا و نیز بیان منابع مهم خطا می‌باشد. فصل سوم شامل توصیف ساختاری سازه "فع ...

تحقیق حاضر به بررسی رابطه میان باورهای دانش آموزان دبیرستانی درباره زبان آموزی و استفاده آنها از راهبرد های یادگیری می پردازد. این تحقیق همچنین همبستگی میان این دو متغیر را میان دانش آموزان دختر و پسر یک زبانه و دوزبانه با یکدیگر مقایسه کرده است. دو پرسشنامه SILL (آکسفورد، 1990) و BALLI (هورویتز، 1987) برای جمع آوری داده ها از 462 دانش آموز دبیرستانی از استانهای مختلف کشور مورد استفاده قرار گرفت. آمار توصیفی، همبستگی پیرسون، و آزمون z فیشر برای تجزیه و تحلیل داده ها به کار گر ...

رابطه بین خصوصیات فراگیر (موافقت و مخالفت) نسبت به متن و خواندن و درک مطلب یک مطالعه تئوریک یادگیری زبان باید نقش تعیین کننده فراگیر در روند یادگیری زبان را مورد توجه قرار دهد. تحقیق های زیادی که در جاههای مختلف انجام شده شدیدا نقش موثر جنبه احساسی و تفاوتهای فردی را در یادگیری زبان مورد تاکید قرار داده اند. به دلیل اینکه نباید هیچکدام از تحقیق های انجام شده بعنوان واقعیت کامل فرض شود در این تحقیق تلاش می شود رابطه بین خصوصیات فراگیر نسبت به متن توانایی خواندن و درک مطلب آنها ...