عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر دو شیوه ارائه مطالب (دیداری و شنیداری) بر عملکرد حافظه بلند مدت دانشجویان با سبک شناختی وابسته به زمینه و مستقل از زمینه رشته روان شناسی و علوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی انجام شد. هدف این بود که کدام یک از دو روش ارائه مطلب(دیداری یا شنیداری) سبب عملکرد بهتر حافظه بلند مدت می شود. جامعه این تحقیق کلیه دانشجویان دختر رشته روان شناسی و علوم تربیتی مقطع کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی بودند.طرح تحقیق شبه آزمایشی بود. حجم نمونه این ت ...

ناتوانی یادگیری معمولاٌ همواره منجر به افت تحصیلی می شود و با توجه به تحقیقاتی که در زمینه ناتوانی یادگیری انجام شده است، این کودکان در فرآیند های توجه انتخابی و ادراک بینایی نقص هایی را نشان می دهند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه توجه انتخابی دیداری و شنیداری و انواع خطای ادراکی در کودکان دارای ناتوانی یادگیری و کودکان عادی انجام گردید. روش پژوهش حاضر از نوع علّی- مقایسه ای است و به منظور انجام این پژوهش 15 دانش آموز در هر یک از گروه های نارساخوان، نارسانویس و حساب نارسا با استفا ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان همخوانی سبک‌یادگیری دانشجویان با رسانه‌های مورد استفاده اساتید در دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان انجام شد. این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی- همبستگی می‌باشد و برای جمع آوری داده‌ها از دو پرسشنامه سبک‌های‌یادگیری "VARK" و 2- پرسشنامه محقق ساخته "میزان استفاده‌ی اساتید از رسانه‌ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان تشکیل می‌دهند،که با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای 229 نفرشان به عنوا ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی این مطلب بوده است که آیا عملکرد شنیداری زبان آموزانی که زبان انگلیسی را به عنوان زبان خارجی فرا می گیرند در اثر تغییر در شیوه ی ارائه فعالیت های شنیداری و ارائه ی فیلم در یک گروه و فراهم سازی حمایت گر های شنیداری در دو گروه دیگر تغییر می یابد. منظور از فراهم سازی حمایت گر های شنیداری در اینجا دادن فرصتی برای مطالعه یک متن مرتبط با متن شنیداری و یا مرور اجمالی پرسشهای مربوط به متن شنیداری پیش از شنیدن متن به زبان آموزان می باشد. یک گروه که هیچ ...

مطالعه ی حاضر با هدف بررسی نگرش فرد نسبت به صدای ضبط شده ی خود و تاثیر آن بر تورش توجه و یادگیری شنوایی-کلامی انجام شد. به منظور مطالعه ی این اهداف، دو آزمایش طراحی و اجرا شد. آزمایش اول جهت مطالعه ی تاثیر شنیدن صدای ضبط شده ی خود بر تورش توجه، به صورت یک گروه با آزمون اول و آزمون دوم بر روی 55 آزمودنی اجرا شد. در این آزمایش از نسخه ی کامپیوتری آزمون استروپ صدا با دو ارائه متفاوت (صدای ضبط شده ی ناآشنای همجنس برای آزمون اول و صدای ضبط شده ی آزمودنی برای آزمون دوم) استفاده شد( ...

انگلیسی ویژه دانشگاهی از حدود سه دهه پیش به عنوان شاخه‌ای از آموزش زبان انگلیسی مورد توجه دانشگاههای مختلف از جمله دانشگاههای ایران قرارگرفته است .همزمان با گسترش آموزش انگلیسی ویژه در دانشگاهها، ارزشیابی انگلیسی برای اهداف ویژه دانشگاهی نیز مورد توجه قرارگرفته است. یکی از موضوعات اصلی ارزشیابی انگلیسی عمومی و ویژه اعتبار سازه می‌باشد که علیرغم اهمیت آن چندان مورد توجه قرارنگرفته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی اعتبار سازه آزمونهای انگلیسی ویژه دانشگاهی که بعنوان بخشی از آز ...

نظر به اهمیت اصطلاحات در زبان دوم و مشکلاتی که زبان آموزان در یادگیری آنها مواجه میشوند یافتن راهی برای بهبود این فرایند یادگیری از اهمیت خاصی برخوردار است. مطالعه حاضر به بررسی اثر نوع متن بر چگونگی پردازش اصطلاحات نا آشنا توسط زبان آموزان ایرانی میپردازد. بعلاوه این مطالعه سعی دارد تاثیر نوع متن را برمیزان یادآوری نشان دهد. لازم به ذکر است قبل از شروع دو بخش فوق دیدگاههای زبان آموزان در خصوص اصطلاحات مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه حاصله مویدآگاهی زبان آموزان به اهمیت یادگیری ...