عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خود-نظم داده شده و باورهای انگیزشی با خلاقیت و عملکرد دروس مهارتی در دانش آموزان سال سوم هنرستانهای شهرستان ابهر طراحی شده است.نتایج نشان دادند که از لحاظ استفاده از راهبردهای یادگیری خود-نظم داده شده و باورهای انگیزشی بین دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود ندارد. در میزان خلاقیت بین دختران هنرجو و پسران هنرجو تفاوت معنی داری وجود ندارد. در میزان خلاقیت بین دختران هنرجو و پسران هنرجو تفاوت معنی داری وجود دارد. ...