عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تعداد کاربران اینترنت در ایران، بیش از نیمی از کاربران اینترنت در کل خاورمیانه می‌باشد.طبق آمار سازمان انفورماتیک ایران، 65 درصد استفاده‌کنندگان از اینترنت در ایران را قشر جوان تشکیل می‌دهند و میانگین زمان صرف شده برای اینترنت توسط کاربران 60 دقیقه در هفته است. اما اینترنت با وجود مزایای فراوان، زیان‌هایی هم دارد. این مضرات در میان نوجوانان و جوانان به لحاظ روحیه کنجکاو و پرسشگرانه، به خصوص در زمینه مسائلی که در جامعه آزادانه از آن‌ها صحبت نمی‌شود (مانند مسائل جنسی)، نگران کن ...

پژوهش حاضر به "مقايسه يادگيري اجتماعي- هيجاني و مهارت اجتماعي دانش‌آموزان مدارس غير انتفاعي بدون‌کيف و دولتي شهر اصفهان" پرداخته است. روش پژوهش توصيفي و از نوع علي- مقايسه‌اي مي باشد. در اين پژوهش جامعه آماري شامل کليه دانش‌آموزان دختر و پسر پايه چهارم و پنجم مقطع ابتدايي مدارس بدون‌کيف و دولتي شهر اصفهان در سال تحصيلي 89-1388 بوده است. بدين منظور، 157 نفر به شيوه نمونه‌گيري تصادفي خوشه‌اي چند مرحله‌اي انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوري اطلاعات، از پرسشنامه‌هاي يادگيري اجتماعي- ه ...

سیستم‌های مدیریت یادگیری که در دانشگاه‌های مجازی بکار گرفته می‌شوند، تأثیراتی را بر روی جوانب متفاوت زندگی دانشجویان دارند. هدف از این پژوهش این است که تاثیرات استفاده دانشجویان از سیستم مدیریت یادگیری از دیدگاه آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفته و رابطه استفاده از سیستم مدیریت یادگیری با پیامدهای یادگیری و یادگیری اجتماعی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه مجازی مهرالبرز بررسی گردند. جامعه آمار تحقیق حاضر شامل 300 نفر دانشجویان ورودی‌های مختلف چهار رشته موجود در دانشگاه مهرالبرز بوده و ...

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین باورها و انتظارهای جنسیتی معلمان با یادگیری کلامی، ریاضی و اجتماعی دانش‌آموزان در دو شهر اصفهان و یزد در سال تحصیلی 90- 89 بوده است. روش پژوهش توصیفی- هم‌بستگی و جامعه-ی آماری شامل معلمان زن دو شهر اصفهان و یزد به تعداد 4131 نفر بوده است که با توجه به گسترده بودن جامعه‌ی آماری از بین آن‌ها 330 نفر به عنوان نمونه و با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای (اصفهان) و طبقه‌ای (یزد) انتخاب گردیده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها معدل کلاسی دانش‌آموزان در سه درس بخوانی ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ی اثربخشی آموزش روش های مشاوره شغلی به سبک نظریه ی یادگیری اجتماعی و سازگاری شغلی بر خودکارآمدی کارکنان امور مالی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 89-88 است. فرضیه های پژوهش عبارتند از : 1- مشاوره شغلی به سبک یادگیری اجتماعی برافزایش خودکارآمدی کارکنان موثراست. 2- مشاوره شغلی به سبک نظریه سازگاری شغلی برافزایش خودکارآمدی کارکنان موثراست. 3- بین اثربخشی روش های مشاوره شغلی به سبک یادگیری اجتماعی ونظریه سازگاری شغلی برافزایش ...

داغ ننگ پدیده‌ای است ساختگی و وابسته به زمان و مکان، فشار اجتماعی موذیانه‌ای که جامعه بسته به فرهنگ مسلط آن را خلق و بر پیشانی کسانی می‌زند که از هنجارهای مرسوم جامعه تجاوز کرده‌اند. توجه بیش از حد به نقش ازدواج در جامعه‌ی ما، به ویژه در مناطقی که ارزش‌های سنتی و مردسالارانه هنوز تاثیرگذار است، برای هویت یابی زنان، منجر به قرار گرفتن دخترانی که از سن مطلوب ازدواج از نگاه جامعه گذر کرده‌اند در معرض داغ ننگ ناشی از تجرد می‌شود. این پژوهش ابتدا با هدف رسوخ به بطن دنیای دختران ...

امروزه به دلیل نقش مهم و تأثیرگذار دو عامل انسانی و طبیعی در اکوسیستم ها، مدیریت منابع طبیعی امری دشوار و پیچیده تلقی می شود که برای فائق آمدن بر چنین پیچیدگی باید عوامل انسانی نیز در این امر مهم دخیل باشند. یکی از مهم ترین و کلیدی ترین ابزار راهبری یک مدیریت مشارکتی جوامع محلی بهره بردار از منابع طبیعی هستند که در قالب گروه های اجتماعی سازمان یافته در طول تاریخ از منابع بهره برداری کرده و در ارتباط متقابل خود با طبیعت پتانسیل های فرهنگی و تجربیات گرانبهایی را کسب نموده اند ک ...

افزایش جمعیت، رشد اقتصادی و حرکت به سمت توسعه‌ی بیشتر و همچنین تغییر شرایط اقلیمی درمجموع باعث کمبود فزاینده آب در دنیای امروز به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک شده است. هدف این پژوهش شناخت بستر یادگیری اجتماعی در سیر تاریخی حکمرانی آب رودخانه زاینده‌رود و ارزیابی پیش‌نیازهای لازم برای تسهیل یادگیری اجتماعی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را اعضای شورای هماهنگی مدیریت به‌هم‌پیوسته حوزه آبریز رودخانه زاینده‌رود تشکیل می‌دهد. اطلاعات موردنیاز به شیوه نظرسنجی از اعضای کلیدی کارگروه ...

هدف این پژوهش بررسی تأثیر رویکرد مبتنی بر دلبستگی کودک محور بر کاهش نشانه های افسردگی دانش آموزان دختر مقطع دبستان شهر اصفهان بود. این تحقیق نیمه تجربی بوده و نمونه ی پژوهش شامل 30 دانش آموز کلاس چهارم دبستان بود که به صورت روش انتخاب تصادفی چند مرحله ای در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. ابزارهای مورد استفاده در پ‍ژوهش پرسشنامه ی افسردگی کودکان، پرسشنامه کیفیت دلبستگی، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و مقیاس یادگیری اجتماعی- هیجانی بود. متغیر مستقل درمان مبتن ...