عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 98

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر اختلالات رفتاری و ناسازگاری اجتماعی بود. جامعه آماری، این پژوهش نوجوانان فراری یزدی بودند که از بین آن ها 40 نفر به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه اختلالات رفتاری وودورث و پرسشنامه رشد اجتماعی وایتزمن بود و تحقیق به صورت تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون در یک گروه انجام گرفت و با روش های آمار توصیفی و استنباطی، داده ها مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. نتایج بدست آمده ...

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثرات ساختارهای اجتماعی و فرآیند‌های یادگیری بر نگرش به قتل‌های ناموسی است. روش تحقیق، پیمایش و ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه و جامعه آماری تحقیق متشکل از افراد بالای 18 سال شهر مریوان بوده است. در مجموع 450 پرسشنامه به روش نمونه‌‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد و در نهایت 361 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. چهارچوب نظری تحقیق نظریه ساختار اجتماعی-یادگیری اجتماعی رونالد ایکرز بوده است. فرض اساسی در این نظریه این است که متغیرهای یادگیری نقش واسط و میانی در تأث ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه اثربخشی آموزش برنامه یادگیری اجتماعی هیجانی و حل مسئله اجتماعی بر میزان نشانه های اختلال نافرمانی مقابله‌ای انجام شد. جامعه آماری، دانش‌آموزان پسر پایه سوم و چهارم ابتدایی دارای نشانه های اختلال نافرمانی مقابله‌ای شهر اصفهان در سال تحصیلی90- 89 بودند. از بین این جامعه آماری با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای دو دبستان پسرانه به تصادف انتخاب شد و از بین دانش آموزان پایه سوم و چهارم 45 دانش آموز به شیوه تصادفی در سه گروه 15 نفری (گروه یادگیری ...

هدف از این پژوهش تعیین نقش سبک های یادگیری و نگرش تحصیلی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم و چهارم دوره متوسطه شهر ملایر بود. روش پژوهش به کار رفته از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه های سوم و چهارم دوره متوسطه شهر ملایر به تعداد 2770 نفر در سال تحصیلی 92-91 می باشند. نمونه مورد مطالعه 338 نفر بود که به صورت تصادفی طبقه ای خوشه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، دو پرسشنامه سبکهای یادگیری کلب(1985) و ...

رساله حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر کیفیت زندگی در شهر اهواز انجام گرفته است. نظر به این است که سرمایه اجتماعی، همبستگی اجتماعی، رضایت از زندگی، امنیت اجتماعی – اقتصادی و پایگاه اجتماعی – اقتصادی، موجد سطوح متفاوتی از کیفیت زندگی می گردد. پس از آن « چارچوب نظری » رساله که بر گرفته از فضای مفهومی، نظری، بینشی و روش شناختی رویکرد های عاملیتی که به چهار دسته مطلوبیت گرایی، ارزش های عام، رویکردهای نیاز محور و رویکرد قابلیتی تقسیم می شود؛ همچنین رویکرد دیگری که ...

هدف از پژوهش حاضر،مقایسه ویژگی های شخصیتی و سلامت روان دانش آموزان با گستره عاطفی،پذیرش و گیرندگی اجتماعی بالا و پائین بود.برای گردآوری اطلاعات و انتخاب نمونه از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شد بطوریکه ابتدا از میان دبیرستان های شمال،جنوب،شرق و غرب تهران 4 مدرسه(از هر ناحیه جغرافیایی 1 مدرسه) انتخاب شدند.سپس از بین کلاس های هر مدرسه 2 کلاس (مجموعاً 8 کلاس) بطور تصادفی انتخاب شدند که تعداد 248 دانش آموز را در خود جای داده بودند و نمونه پژوهش را تشکیل دادند و به وسیله آز ...

هدف این تحقیق بررسی تأثیر الگوی طراحی آموزشی انگیزشی کلر بر یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی می باشد. به همین منظور سوال اصلی تحقیق به این گونه مطرح گردید که آیا استفاده از الگوی طراحی آموزشی انگیزشی کلر سبب یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی می شود؟ به دنبال این سوال تعداد هشت فرضیه مطرح گردید که در آن تأثیر به کار گیری طراحی آموزشی انگیزشی کلر بر هشت متغیر شامل: یادگیری مهارت خواندن، یادداری مهارت خواندن، یادگیری مهارت نوشتن، یادداری مهارت نوشتن، یادگیری قواعد دستوری، یا ...

تیپ‌های شخصیتی، از دیرباز مورد توجه افراد قرار گرفته است و تحقیقات زیادی را به دنبال داشته است. هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه بین تیپ‌های شخصیتی با سبک‌های یادگیری بود در این رابطه 200 دانشجو از دانشگاه‌های دولتی شاهرود (دانشگاه صنعتی و دانشگاه علوم پزشکی) انتخاب شدند، و از میان دانشجویان این دانشگاه‌ها 200 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. و پرسشنامه‌های سبک‌های یادگیری کلب و تیپ‌های شخصیتی مایرز- بریگز را کامل کردند. با توجه به این که پنج فرضیه وجود داشت بدین صورت که ...

خشونت علیه زنان، یکی از شایع ترین نوع جرایم خشونت آمیز، در جهان محسوب می شود، اگر چه دامنه دقیق خشونت علیه زنان در میان جوامع شناخته شده نیست. زنان از هر سطح اجتماعی و اقتصادی، حرفه ای، پس زمینه های قومی و فرهنگی که باشند، توسط مردان مورد خشونت قرار می گیرند. نگرش های اجتماعی نسبت به خشونت علیه زنان در 30 سال اخیرظاهر شدند و به عنوان متغیر مهم در رابطه با رفتار فرد عمل می کنند. لذا با توجه به اهمیت مساله ی حاضر و نحوه ی حضور و تاثیر آن در زندگی افراد، پژوهش حاضر می کوشد با ک ...