عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3719

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان اختلال هویت جنسی و عوامل اجتماعی موثر بر آن می باشد. روش انجام پژوهش پیمایش می باشد. جامعه‌ی آماری تمام افراد دارای اختلال هویت جنسی مراجعه کننده به مرکز بهزیستی استان خراسان رضوی و مرکز اورژانس اجتماعی شهید نواب صفوی تهران بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 160 نفر انتخاب شده است. روش نمونه‌گیری، تصادفی ساده با استفاده از فهرست افراد مراجعه کننده به دو مرکز یاد شده بوده است. ابزار جمع آوری داده پرسش نامه است. یافته‌ها نشان می‌دهد اختلال هو ...

رسانه های ارتباط جمعی همه ی ابعاد زندگی انسان امروزی را تحت الشعاع قرار داده و بر مسائل انسانی تأثیرگذار می باشد. این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر رسانه های ارتباط جمعی بر میزان نابهنجاریهای اجتماعی می باشد. به منظور بررسی تأثیر رسانه های ارتباط جمعی از نظریات رسانه ها، از نظریه ی مشروط رسانه ها و از نظریه های نابهنجاریهای اجتماعی، نظریه ی یادگیری اجتماعی، فشار اجتماعی و کنترل اجتماعی استفاده شده است. این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در بین دانش آموزان دوره ی متوسط ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه میزان حضور هر یک از موانع و عوامل موثر بر یادگیری سازمانی در سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است. روش تحقیق از نوع پیمایشی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید و متخصصان رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، روانشناسی و کارشناسان سازمان کتابخانه‌ها مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن توسط نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه (که توسط 10 نفر از ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر اختلالات رفتاری و ناسازگاری اجتماعی بود. جامعه آماری، این پژوهش نوجوانان فراری یزدی بودند که از بین آن ها 40 نفر به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه اختلالات رفتاری وودورث و پرسشنامه رشد اجتماعی وایتزمن بود و تحقیق به صورت تجربی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون در یک گروه انجام گرفت و با روش های آمار توصیفی و استنباطی، داده ها مورد تجزیه و تحلیل واقع شد. نتایج بدست آمده ...

موضوع تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با یادگیری مجدد جرم در زندان بوکان می‌باشد که بر این اساس اهداف تحقیق عبارتند از: تعیین میزان بازآموزی جرم در بین زندانیان مستقر در زندان بوکان و تعیین عوامل اجتماعی مرتبط با یادگیری مجدد جرم در بین زندانیان مستقر در زندان بوکان برای رسیدن به اهداف تحقیق پیشینه نظری و تئوری های موجود بررسی شد و تحقیقات داخلی و خارجی مد نظر قرار گرفت و مدل مناسب تحقیق ارائه شد و بر این اساس فرضیه های تحقیق تدوین شد. از آنجا که داده‌های تحقیق از طریق پ ...

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثرات ساختارهای اجتماعی و فرآیند‌های یادگیری بر نگرش به قتل‌های ناموسی است. روش تحقیق، پیمایش و ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه و جامعه آماری تحقیق متشکل از افراد بالای 18 سال شهر مریوان بوده است. در مجموع 450 پرسشنامه به روش نمونه‌‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد و در نهایت 361 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت. چهارچوب نظری تحقیق نظریه ساختار اجتماعی-یادگیری اجتماعی رونالد ایکرز بوده است. فرض اساسی در این نظریه این است که متغیرهای یادگیری نقش واسط و میانی در تأث ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه ابعاد شخصیت با سبک های یادگیری و راهبردهای یادگیری در دانش آموزان دوره متوسطه شهر کرمانشاه بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دبیرستان‌های شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 93-92 بود. نمونه‌گیری به صورت خوشه ای چندمرحله ای بود. در پژوهش از پرسشنامه پنج عاملي شخصيت (1985) و پرسشنامه سبک های یادگیری کلب(1985) و پرسشنامه راهبردهای یادگیری کرمی (1381) استفاده شد. نتایج نشان داد که سبک های یادگیری مورد استفاده دانش آموزان به ترتیب مفهوم سازی انتزا ...

پژوهش حاضر به منظور شناسایی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تعلل‌ورزی و خودپنداره تحصیلی دانش-آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر فامنین انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش‌آموزان دختر پایه اول متوسطه شهر فامنین در سال تحصیلی 91-1390 بودند که تعداد آنها‌ 177 نفر بود. پرسشنامه‌های تعلل‌ورزی تحصیلی و خودپنداره تحصیلی جهت غربال‌گری بر روی آنها اجرا شد؛ سپس افراد نمونه به صورت تصادفی ساده از بین ...

تحقیق حاضر با عنوان بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بر قدام بر کودک آزاری به منظور ارائه راه کار های علمی و کاربردی به خانواده ها و مسئولین جهت پیشگیری و کنترل این آسیب اجتماعی صورت پذیرفته است.. چهارچوب نظری این پژوهش از میان نظریه پایگاه اجتماعی، نظریه حمایت اجتماعی ، نظریه فشار اجتماعی اگنیو ، نظریه روابط اجتماعی و نظریه یادگیری اجتماعی باندورا به صورت تلفیقی انتخاب گردیده است. داده های توصیفی تحقیق نشان می دهد که در تمامی ابعاد مختلف متغیر وابسته میان افراد کودک آزار به لحا ...