عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 985

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین راهبردهای انگیزش برای یادگیری با یادگیری ریاضی دانش‌آموزان متوسطه می‌باشد. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است، جامعه آماری پژوهش حاضر کل دانش‌آموزان رشته ریاضی و فیزیک مقطع متوسطه شهرستان آمل باحجم 2958 نفر می‌باشد. از بین جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران با لحاظ 05/0 = α و مقدار خطای قابل قبول 05/0 و 5/0= p=q؛ تعداد 339 نفر دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب گردید که پرسشنامه‌ برگشتی از تعداد 331 نفر قابل تحل ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سطوح یادگیری و عملکرد سازمانی ، در بين استادان دانشگاه‌های دولتي، آزاد اسلامی و موسسات آموزش عالی تبریز در سال 1391 می‌باشد. حجم نمونه به تعداد 341 نفر بوده به روش تصادفی ساده با استفاده از فرمول و جدول مورگان به دست آمده است. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه مارسیک و واتکینز می‌باشد. روایی پرسشنامه به وسیله‌ی روایی صوری مورد تائید قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ 0.89 به دست آمده است. در این پژوهش ب ...

توسعه فناوریهای انرژی تجدیدپذیر، به عنوان راهکاری اساسی در جهت تنوع بخشی به منابع انرژی، جلوگیری از تغییرات سریع آب و هوایی و ایجاد امنیت عرضه انرژی در آینده در کشورهای مختلف در حال توسعه و توسعه یافته مورد توجه قرار گرفته است. روندهای جهانی نشان می دهد که با گسترش کاربرد این فناوریها در سطح دنیا، هزینه ایجاد هر واحد ظرفیت این فناوریها به طور مستمر در حال کاهش است. به عبارت دیگر، «یادگیری از طریق تجربه» موجب شده قدرت رقابت این فناوریها در مقایسه با فناوریهای تولید برق از انرژ ...

پژوهش حاضر، به بررسی رابطه یادگیری کارآفرینانه و فرصت‌یابی حرفه‌ای به منظور ارائه راهکارهایی برای کاهش موانع کارآفرینی پرداخته است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه موردبررسی، شامل کلیه‌ی مدیران شرکت‌های فعال شهرک سلیمی استان آذربایجان‌شرقی با تعداد 360 مدیر عامل است که از این تعداد، 146 مدیر عامل، بر اساس فرمول کرجسی و مورگان، به شیوه‌ی تصادفی ساده و در دسترس، به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرهای یادگیری کارآفرینانه، فرصت‌یابی حرفه‌ای ...

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تشبیه بر یادگیری درون خط و برون خط سرویس بلند بدمینتون در افراد کم توان ذهنی آموزش پذیر بود. به این منظور، 20 دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر راست دست در دامنه سنی 25-17 سال انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی تشبیه و دستورالعمل آموزشی آشکار تقسیم شدند. به گروه آموزش آشکار دستورالعمل پنج مرحله ای سرویس بلند بدمینتون و به گروه تشبیه، تشبیه رها کردن زباله و جارو زدن آن ارائه شد. در دوره اکتساب سرویس (روز اول)، 8 دسته ی 15 کوششی با فاصله ی بین کوششی 2 ...

پژوهش حاضر با عنوان «تعیین اثر بخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر میزان یادگیری دانش آموزان در درس روانشناسی سال سوم متوسطه انسانی شهر لامرد » به منظور بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر میزان یادگیری دانش آموزان در درس روانشناسی بوده است. جامعه ی آماری این تحقیق متشکل از 310 نفر از دانش آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه نظری در درس روانشناسی بود که بر اساس روش نمو نه گیری تصادفی خوشه ای، از مجموع 85 نفر دانش آموز نمونه آماری، 41 نفر در گروه آموزش به شیوه راهبردهای فراش ...

با توجه به رویکرد‌های جدید ‌یاددهی- ‌یادگیری که بر ‌یادگیری معنادار تأکید دارند، نیازمند شیوه‌های نوین ارزیابی خواهیم بود که عملکرد دانش‌آموزان را بر مبنای یادگیری معنادار آنها مورد سنجش قرار دهد. ‌یکی از این شیوه‌های نوین در ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان، استفاده از نقشه‌ی مفهومی ‌است. تحقیقات نشان می‌دهد، نقشه‌های مفهومی ‌ابزاری مفید برای ارزیابی دانش مفهومی دانش‌آموزان است. هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی چگونگی استفاده از نقشه‌ی مفهومی ‌به عنوان ابزاری برای ارزیابی ‌یادگ ...

هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر چندرسانه ای تولید شده بر اساس اصول مایر در درس جغرافیا با چندرسانه ای تائید شده وزارت آموزش و پرورش بر یادگیری و یادداری دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر قزوین بوده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت، موضوع، اهداف و فرضیه های آن از نوع کاربردی است و در زمره طرح های شبه آزمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر قزوین تشکیل می دادند. جهت انتخاب نمونه های مورد نظر از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. به این ترتیب ...

یکی از مهمترین گرایش‌ها در طراحی و ایجاد سامانه‌های آموزشیار هوشمند، فراهم کردن محیط یادگیری شخصی شده برای یادگیرندگان است. بسیاری از محققان بر این باورند که حالات احساسی یادگیرنده تأثیر به‌سزایی بر میزان یادگیری افراد دارد. بنابراین اگر سامانه‌های آموزشیار هوشمند بتوانند حالات احساسی یادگیرنده را شناسایی کنند، می‌توانند اثر بخشی فرایند یادگیری را بهبود دهند. همچنین اگر سامانه‌های آموزشیار هوشمند بتوانند توانایی یادگیرنده را تعیین و از آن برای ارائۀ درس‌پارها و آزمون‌ها به یا ...