عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 186

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهشگر در این پژو هش بر این بوده است که مفهوم استوکیومتری را با استفاده از روش چند رسانه ای و روش سنتی در سه حیطه دانش ، درک وفهم و کاربرد، در بین دانش آموزان سال سوم تجربی شهرستان جوین بررسی کند. در این پژوهش نمونه های موجود شامل 30 نفر دانش آموز به عنوان گروه کنترل و 30 دانش آموز به عنوان گروه آزمایش انتخاب شدند . ابتدا روایی سوالات به وسیله جمعی از همکاران و اساتید مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن 71/0 = ? بدست آمد.پس از آن پیش آزمون یادگیری برای هردو گروه انجام ...

سالمندی ابعاد مختلفی از حرکات ارادی ، یادگیری و مهارت حركتي را تحت تأثیر می گذارد. انجام مهارت‌هاي حرکتي و مفهوم يادگيري و بازآموزي مهارت‌ها درافراد سالمند اهميت ويژه‌اي دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسي قابليت يادگيري در گروههاي سني جوان،میانسال وسالمند بوده و اینکه در توانبخشی از چه نوع استراتژی و پروتکل درمانی جهت کسب مهارت حرکتی افراد سالمند استفاده نماییم،انجام شد. جهت بررسي قابلیت یادگیری در سالمندان وتأثیرآگاهی صریح بر میزان یادگیری، يك وظيفه حركتي واكنشي متوالي كه با است ...

هدف پژوهش حاضرآسیب شناسی یادگیری زبان عربی بود. روش انجام پژوهش توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوره متوسطه شهر سنندج اعم از دختران و پسران در سال تحصیلی 89-1388 بود. از جامعه آماری (23114) نفر تعداد 400 نفر به عنوان حجم نمونه پژوهش به طور تصادفی انتخاب شد. داده های لازم از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته در قالب 65 سوال گردآوری گردید. روایی صوری و محتوایی ابزار اندازه گیری مورد تأیید استادان گروه علوم تربیتی و ادبیات عرب دانشکده ادبیات و ع ...
نمایه ها:

هدف از اين پژوهش بررسي تاثيراستفاده از روش آموزش (چندرسانه اي و سخنراني) برميزان يادگيري،يادداري و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مركز آموزش از راه دور شهر تهران بوده است . اين پژوهش به لحاظ ماهيت،موضوع ،اهداف و فرضيه هاي آن از نوع كاربردي است و در زمره طرح هاي آزمايشي قرار دارد.جامعه آماري پژوهش را كليه دانش آموزان دختر پايه دوم رشته علوم انساني مراكز آموزش از راه دور شهرتهران كه درسال تحصيلي 89-1388 مشغول به تحصيل بودند تشكيل مي دادند. جهت انتخاب نمونه هاي مورد نظر از روش ...

موضوع یادگیری به یک بخش مهم و حیاتی در فرایند کارافرینی تبدیل شده است و فعالیتهای یادگیری باید قبل از شروع فعالیتهای کارافرینی اغاز گردد یادگیری کارافرینانه را فرایند مستمر و منظمی می دانند که از یک سو به شناسایی و بهره برداری موثر از کلیه منابع درونی و بیرونی سازمای منجر می شود و از سوی دیگر موجب استفاده از فرصتهای جدید یادگیری می گردد. در یادگیری کارافرینانه واقعیتهای تئوری و عمل و واقعیات محتوا و فرایند به هم پیوند می خورند و کارافرینان کارامد و شایسته، یادگیرندگان و امور ...

1-1- مقدمه: سازمانها در بستری که محیط نامیده می شوند زندگی می کنند. محیط سازمانی شامل تمامی عواملی است که بر سازمان تاثیر می گذارد ولی زیر نظارت آن نیستند.(رضائیان، 1376) این محیط منابع ضروری برای ماندگاری سازمان را تامین می کند. ادامه حیات سازمانی بستگی به محیط آن دارد. حفظ و ماندگاری سازمان در یک محیط پیچیده و پویا کاری بسیار دشوار است(کاترین ،1996). ولی یک واقعیت قطعی سازمانی آن است که امروزه سازمانها بر خلاف گذشته در یک محیط پیچیده و پویا فعالیت می کنند. در چنین محیط ...
نمایه ها:

تاثیر آموزش به روش ادغام یافته مبتنی بر یادگیری معنی دار برساخت شناختی و کیفیت زندگی مبتلایان به فشار خون بالا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر گناباد-1392 ...

روند انتقال یادگیری در طراحی معماری با تاکید بر ویژگی های شخصیتی دانشجویان ...

در این پژوهش به بررسی تأثیراستفاده از فیلم های جشنواره رشد بر میزان یادگیری و یادداری درس علوم راهنمایی پرداخته شده و هدف آن بررسی تاثیر بکارگیری و استفاده از فیلم های جشنواره رشد بر میزان یادگیری و یادداری درس علوم و مقایسه آن باروش سنتی است. جامعهآماری،دانش آموزان پسر دوم راهنمایی شهرری هستند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده ،تعداد 35 نفر دانش آموز در گروه آزمایش و 35 نفر هم در گروه گواه قرار گرفتند. نوع تحقیق بر اساس اهداف ،کاربردی و روش تحقیق ،شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون ...