عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1582

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به گفته نلسون ماندلا هیچ چیز مانند نحوه رفتار افراد یک جامعه با کودکان، شرافت آن جامعه را نشان نمی‌دهد. مسائل ناشی از زندگی مدرن و دنیای دیجیتال مسبب رفتارهایی نظیر انزوا، کمرویی و مهارت‌های اجتماعی محدود کودکان شده‌است. مدرسه به عنوان خانه دوم کودکان مکان تعیین کننده‌ای است که توجه به روابط و تعاملات اجتماعی و مشارکت دانش‌آموزان با یکدیگر و بزرگسالان در حین یادگیری در مدارس؛ یعنی فضا و محیطی که بعد از خانه بیشترین زمان روزانه کودک در آن سپری می‌شود، می‌تواند نقش تعیین کننده‌ ...

اسپكسين يك نوروپپتيد كاملاً حفظ شده است كه اخيراً توسط روش هاي بيوانفورماتيك شناسايي شده است. بیان اين نوروپپتيد در ناحيه آميگدال مغز که مربوط به يادگيري و حافظه است نشان داده شده است. به نظر ميرسد اين نوروپپتيد تعديل کننده مرکزي حافظه و يادگيري است. هدف مطالعه حاضر بررسي اثر تزريق اسپكسين داخل ناحيه آميگدال بر حافظه و يادگيري در موش صحرايي نر سالم و اخته شده مي باشد. چهل و دو موش صحرايي نر در شرايط استاندارد درجه حرارت 24-21 درجه سانتيگراد و شرايط نوري 12 ساعت نور و تاريكي ...

پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی است که بر روی 86 نفر از دانشجویان سال اول پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی حضرت فاطمه (س ) شیراز، به منظور مقایسه تاثیر دو روش آموزش متداول و تلفیقی بر میزان یادگیری مهارت دادن دارو صورت گرفته است . شرکت کنندگان در پژوهش به طور تصادفی به دو گروه آزمایش (41 نفر) و شاهد (39 نفر) تقسیم شدند. در گروه آزمایش ، مهارت دادن دارو به روش تلفیقی توسط پژوهشگر و در گروه شاهد درس مزبور به روش متداول، به وسیله مدرس مربوطه تدریس گردید. ساعات تدریس در دو گروه یکسان ...

امروزه به کارگیری و ترکیب روشهای هوشمند همچون شبکه‌های عصبی، سیستمهای خبره فازی و الگوریتمهای تکاملی برای کنترل سیستمها بسیار مورد توجه قرار گرفته است . مزیت عمده این روشها، امکان بهره‌گیری از قابلیت یادگیری است . هر یک از سیستمهای هوشمند فوق معمولا" دارای پارامترهای تطبیقی معینی هستند که هنگام یادگیری، براساس رابطه یادگیری مورد استفاده تغییر می‌کنند. به این ترتیب سیستم می‌تواند با توجه به مثالهایی که در طول یادگیری به آن ارائه می‌شود، پارامترهای تطبیقی خود را تنظیم کرده، مسا ...

به یقین یادگیری منشا اصلی مزیت رقابتی است. یادگیری برای تغییر است و به عبارتی دیگر در هر سازمانی یادگیری باید به تحول و تحول مثبت به عادت تبدیل شود. در این راستا سازمان های موفق برای نیل به اهداف خود نکات و راهکارهای ویژه ای را سر لوحه فعالیت های اقتصادی خود قرار داده اند که از این میان پایبندی خدمت به مشتری یا مشتری مداری و دارا بودن فرهنگ سازمانی برخوردار از بصیرت را می‌‌‌توان نام برد از طرفی دیگر با ارزش ترین سرمایه های یک سازمان، کارکنان آن هستند تحول و بقای هر سازمان بست ...

تلاش برای دستیابی به مدلی از یادگیری و شناخت با استفاده از نظرات دانشمند اسلامی و آیات و روایات مربوط به هدف اصلی رساله حاضر بوده‌است . بدین منظور نخست نظریه‌های یادگیری در گذشته و حال، بجای پیشینه این تحقیق، مورد تفحص قرار گرفتند . در بررسی انجام شده مغایرت برخی از فروض زیربنائی نظریه‌های یادگیری موجود با فروض زیربنائی اسلامی مسلم شد . تلاش ما دراین زمینه به ارائه فروض زیر منجر گردید)1 : نفی هریک از دو نظر جبر و اختیار و جایگزینی آن با مفهوم امر بین الامرین،)2 مادی نبودن پدی ...
نمایه ها:
اسلام | 
شناخت | 

هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر چندرسانه ای تولید شده بر اساس اصول مایر در درس جغرافیا با چندرسانه ای تائید شده وزارت آموزش و پرورش بر یادگیری و یادداری دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر قزوین بوده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت، موضوع، اهداف و فرضیه های آن از نوع کاربردی است و در زمره طرح های شبه آزمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر قزوین تشکیل می دادند. جهت انتخاب نمونه های مورد نظر از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. به این ترتیب ...

دراین پزوهش مساله اصلی محقق آن است که کاربرد هوشمندسازی تا چه حد در میزان یادگیری کودکان استثنایی کم توان ذهنی موثر است؟ برای پاسخ به این پرسش، با بررسی ادبیات موجود در حوزه هوشمندسازی، چهار فرضیه یا متغیرهای پیش بین(میزان اطلاعات آموزگاران، نرم افزار آموزشی ریاضی، نرم افزار آموزشی علوم و نرم افزار آموزشی فارسی )در یادگیری دانش آموزان تدوین گردید. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی، از نظر میزان نظارت و درجه کنترل میدانی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آم ...

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خود-نظم داده شده و باورهای انگیزشی با خلاقیت و عملکرد دروس مهارتی در دانش آموزان سال سوم هنرستانهای شهرستان ابهر طراحی شده است.نتایج نشان دادند که از لحاظ استفاده از راهبردهای یادگیری خود-نظم داده شده و باورهای انگیزشی بین دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود ندارد. در میزان خلاقیت بین دختران هنرجو و پسران هنرجو تفاوت معنی داری وجود ندارد. در میزان خلاقیت بین دختران هنرجو و پسران هنرجو تفاوت معنی داری وجود دارد. ...