عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 52

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر برگزاری آزمایشگاه به صورت مجازی و واقعی بر یادگیری و یادداری در درس فیزیک و آزمایشگاه می‌باشد. نمونه پژوهش از میان دانش‌آموزان دختر رشته رياضي و فيزيك سال سوم مقطع دبیرستان شهر مشهد که در نیمسال دوم سال تحصیلی 90-1389 مشغول به تحصیل بوده‌اند انتخاب و محتوای درسی الكتريسيته در نظر گرفته شده است. نمونه مورد نظر از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و شامل 30 نفر که در قالب دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند بوده است. طرح پژوهش حاضر از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمو ...

هدف از تحقیق حاضر مقایسه اثر خودگفتاری انگیزشی و خودگفتاری با دستورالعمل آموزشی درونی و بیرونی بر اجرا و یادداری مهارت پاس سینه بسکتبال در نوجوانان مبتدی بود. شرکت کنندگان 88 دانش آموز داوطلب مقطع راهنمایی با میانگین سنی 0/57 ± 13/4 بودند. روش تحقیق از نوع نیمه تجربی و طرح تحقیق شامل چهار مرحله: پیش آزمون، اکتساب، پس آزمون و یادداری بود. دانش آموزان هر کلاس بعد از پیش آزمون به صورت تصادفی در یکی از چهار گروه: خودگفتاری انگیزشی، خودگفتاری با دستورالعمل آموزشی درونی، خودگفتاری ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر ترسیم الگوی حرکتی و تمرین ذهنی بر اکتساب و یادداری مهارت حرکتی منتخب می باشد.روش این تحقیق نیمه تجربی و میدانی می باشد. بدین منظور 50 نفر از دانش آموزانی که تاکنون آموزش بسکتبال ندیده و از عهده پرسشنامه تصویرسازی حرکتی برآمده بودندو تمایل به شرکت در این پژوهش داشتند، انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه تمرین بدنی(17نفر) ، تمرین بدنی- ذهنی(16نفر) و تمرین بدنی- ترسیم الگوی حرکتی (17نفر) تقسیم شدند. در ابتدای جلسات از آزمودنی ها در دو مهارت پاس ...

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر دو الگوی برنامه درسی تلفیقی و غیر تلفیقی(سنتی) بر یادگیری ، یادداری و رضایت دانش آموزان سال سوم متوسطه رشته علوم انسانی منطقه 2 آموزش و پرورش شهر تهران با تاکید بر دروس روانشناسی و جامعه شناسی انجام گرفته است. این پژوهش یک پژوهش شبه آزمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل مدارس متوسطه دارای رشته علوم انسانی منطقه دو آموزش و پرورش شهر تهران است. گروه نمونه مورد پژوهش حاضر شامل یکی از مدارس متوسطه علوم انسانی منطقه دو آموز ...

هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر چندرسانه ای تولید شده بر اساس اصول مایر در درس جغرافیا با چندرسانه ای تائید شده وزارت آموزش و پرورش بر یادگیری و یادداری دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر قزوین بوده است. این پژوهش به لحاظ ماهیت، موضوع، اهداف و فرضیه های آن از نوع کاربردی است و در زمره طرح های شبه آزمایشی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر قزوین تشکیل می دادند. جهت انتخاب نمونه های مورد نظر از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. به این ترتیب ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر پرآموزی و اهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر یادداری تکلیف تولید نیرو بود. افراد بر اساس پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)، به دو گروه راهبردهای انطباقی و غیر انطباقی تقسیم و سپس هر گروه بر اساس نوع پرآموزی(0%و 100%) به دو زیر گروه 12 نفره، تقسیم شدند. تمام گروه ها تمرینات را انجام دادند تا به معیار تعیین شده برسند. سپس گروه های پرآموزی به میزان 100% پرآموزی نمودند. آزمون یادداری کوتاه مدت و بلندمدت پس از آخرین جلسه تمرینی به عمل آمد. نتایج نشان داد ...

هدف از انجام این تحقیق مقایسه اثر دستورالعملهای کانون توجه بیرونی ودرونی بر اجرا و یادداری و انتقال مهارت پرتاب دارت در سالمندان بود . تعداد 28 سالمند سالم مستقر در سرای سالمندان با دامنه سنی8/20± 69/07 سال در این تحقیق شرکت نمودند و پس از انجام پیش آزمون به صورت تصادفی در دو گروه توجه بیرونی و درونی قرار گرفتند .برای گروه بیرونی ،دستورالعملهای توجه بیرونی با تاکید بر تمرکز بر صفحه دارت داده شد .در گروه توجه درونی ،دستورالعملهای داده شده بر اندام ازمودنی ها تاکید داشت. شرکت ...

مقدمه: ویژگی خاص در انسانها مانند سبک‌های شناختی باعث می‌شود تا عده‌ای یک موضوع را سریعتر یاد بگیرند و این در همه مهارتها از جمله مهارتهای ورزشی می‌تواند دلیلی بر صرف کمتر انرژی، هزینه و زمان باشد افزایش سن با کاهش در بسیاری از توانایی های شناختی و توانایی های اجرایی ارتباط دارد هدف تحقیق تاثیر سن و سبک‌های شناختی بر اکتساب و یادداری دقت پرتاب دارت بود روش شناسی روش پژوهش از نوع طرح‌های مقطعی و مقایسه‌ای می‌باشد جامعه آماری این تحقیق را گروه های سنی مختلف دانشگاه شهیدچمر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازخورد خود کنترل و خود کنترل هنجاری بر اکتساب، یادداری و انتقال یک تکلیف هدف‌گیری پرتابی در دختران 12 تا 14 ساله اجرا شده است. این پژوهش از نوع نیمه تجربی است. افراد شرکت کننده در این پژوهش 55 نفر دانش آموز ابتدایی بودند که به طور تصادفی در 4 گروه آزمایشی بازخورد خودکنترل،گروه جفت شده با بازخورد خودکنترل، گروه بازخورد خود کنترل هنجاری و گروه جفت شده با بازخورد خود کنترل هنجاری قرار گرفتند. پروتکل اجرایی 4 روز به طول انجامید، و تکلیف پرتاب کیسه ش ...