عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوش مقايسه ي ميزان اثر بخشي الگوهاي طراحي آموزشي رايگلوث و گانيه با همدیگر و با روش مرسوم دريادگيري و يادداري درس حرفه وفن سوم راهنمائی بود . برای رسیدن به این هدف از روش آزمایشی و از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد . جامعه این پژوهش تمامی دانش آموزان سوم راهنمائی پسر شهرستان قدس و نمونه آن 59 نفر از این جامعه بود که از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و در سه گروه گواه ،آزمایشی یک و آزمایشی دو که به ترتیب با روشهای مرسوم ، الگوی طراحی آموزشی گا ...

دانش اقسام گوناگون دارد و راه‌های تفکر در مورد اقسام دانش نیز متفاوت است، پس بنابراین نه یک راه ثابت برای یادگیری امور مختلف وجود دارد و نه نتیجه آموزش برای هر یک از یادگیرندگان یکسان می باشد. برای آموزش موثر و مفید بایستی طراحی کرد و به آموزش به صورت سیستماتیک برخورد نمود. لذا شیوه‌های طراحی موقعیت‌های یاددهی _ یادگیری متفاوت در موضوعات گوناگون می‌تواند پاسخگوی پرورش تفکر در زمینه‌های گوناگون باشد. از این رو بهره‌گیری از رویکردهای مختلف طراحی آموزشی از جمله راه کارهایی است ک ...