عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر به بررسی رابطه هوش های چندگانه وسبک های یادگیری دربین دانش جویان دانشگاه کاشان می پردازد . هاوارد گاردنر تئوری هوش های چندگانه خود را درمخالفت با وجود یک نوع هوش درتمامی افراد ارائه داد. این تئوری وجودحداقل ده نوع هوش مختلف (هوش دیداری/فضایی ، هوش کلامی /زبانی ، هوش منطقی /ریاضی ، هوش بدنی /جنبشی ، هوش موسیقی ، هوش درون فردی، هوش برون فردی، هوش طبعت ، هوش هستی شناسی و هوش اخلاقی ) را درتمام افراد ارائه می دهد به دلیل اینکه هوش دهم این تئوری اخیرا ارائه شد ، این تح ...

امروزه در کنار سرمایه‌های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری در سازمان‌ها و جوامع مطرح شده است با عنوان "سرمایه اجتماعی" که سرمایه بستر مناسبی را برای بهره‌برداری و بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌های مختلف فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، بهره‌گیری از دیگر سرمایه‌های سازمانی نیز در پرتو این سرمایه امکان‌پذیر است که همین نکته، اهمیت آن را در سازمان نشان می‌دهد. سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در نظام‌های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه و پایین آمدن هزین ...

هدف ازاين پژوهش بررسي تاثير آموزش رياضي بر اساس هوش هاي چندگانه گاردنر بر ميزان ناتواني يادگيري رياضي دانش آموزان دختر پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان بود. اين پژوهش به روش تجربي صورت گرفت. جامعه آماري اين پژوهش، دانش آموزان دختر مبتلا به ناتواني يادگيري رياضي پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان بودند. نمونه هاي اين پژوهش شامل 42 نفر از دانش آموزان پايه سوم دبستان مبتلا به ناتواني يادگيري رياضي بودند که به شيوه نمونه گيري تصادفي خوشه اي از 15 مدرسه عادي در شهر اصفهان انتخاب شدندو سپس ب ...

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه بر عملکرد تحصیلی خواندن دانش‌آموزان نارساخوان پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان بود. پژوهش به روش آزمایشی، با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر پایه سوم ابتدایی نارساخوان بودند که در سال تحصیلی 90-89 در مدارس عادی شش گانه شهر اصفهان مشغول به تحصیل بودند، تعداد نمونه‌های این پژوهش 48 نفر از دانش‌آموزان ناتوان یادگیری در زمینه خواندن ب ...

هدف از انجام پژوهش بررسی اثر بخشی برنامه آموزشی گاردنر بر مهاتهای هوش چندگانه دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی و روش پژوهش آزمایشی و طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده گردید. بدین منظور از بین دانش آموزان دختر پایه چهارم ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 87-88 تعداد 30 نفر با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار اندازه گیری عبارت بود زا آزمون هوش ریون، ازمون آدمک گودیناف و نیز پرسش نامه هوش چندگانه گا ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین هوش های چندگانه گاردنر با مهارت های زندگی می باشد. جامعه این پژوهش دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران بودند. نمونه این پژوهش 205 نفر بودند. از میان این نمونه 145 نفر دختر و 60 نفر پسر انتخاب شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که هوش چندگانه با مهارت های زندگی در سطح0/01 رابطه معنادار0/62 وجود دارد. همچنین میان انواع هوش های چندگانه گاردنر با مهارت های زندگی رابطه معناداری وجود داشت. نتایج این پ ...

نظریه ی هوش های چندگانه را «هاوارد گاردنر» در سال 1983 عرضه کرد. به اعتقاد گاردنر همه ی افراد دارای هفت نوع هوش نسبتاً مستقل می باشند، این هوش ها عبارتند از: هوش زبانی/کلامی، هوش منطقی/ریاضی،هوش موسیقیایی، هوش تصویری/فضایی، هوش بدنی/جنبشی، هوش میان فردی، هوش درون فردی. گاردنر در سال 1999 دو نوع دیگر هوش، یعنی هوش طبیعت‌گرایی و هوش هستی‌گرایی (وجودی) را مطرح کرد. در این پژوهش، رابطه ی هر یک از هوش های چندگانه با عملکرد حل مسأله ی ریاضی دانش آموزان بر اساس طبقه بنـدی اصلاح شده ...

هدف از پژوهش حاضر تعیین تفاوت بین خودپنداره و نگرش به خلاقیت در دانش آموزان آموزش دیده با برنامه درسی هوشهای چندگانه گاردنر و دانش آموزان عادی می‌باشد. روش تحقیق از نوع تحقیقات غیر آزمایشی (علی- مقایسه ای) است. جهت اجرای این پژوهش 80 نفر از دانش آموزان دوره ابتدایی منطقه 1 تهران انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه نگرش نسبت به خلاقیت چارلز. لی. شیفر(CAS (و مقیاس خودپنداره (CSCS) آهلووالیا استفاده به عمل آمد. نتایج حاکی از این است که بین نگرش به خلاقیت دانش آموزان ...

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه هوش های چند گانه گاردنر در دانش آموزان پسر نابینا و بینا مقطع راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 91-90 می باشد. روش پژوهش حاضر با توجه به هدف آن زمینه یابی از نوع علی مقایسه ای است. همچنین برای برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون Tمستقل استفاده شده است در این پژوهش جامعه آماری عبارت است از کلیه دانش آموزان پسر نابینا و بینا مقطع راهنمایی که در سال تحصیلی 91-90 مشغول به تحصیل می باشند. تعداد120 نفر نابینا و بینا از مناطق 5 و 12 تهران برای این پ ...