عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اثرات مصرف مزمن سدیم سالیسیلات (SS) و مرفین (M) بر پاسخ های سیناپسی پایه، شکل پذیری سیناپسی هیپوکمپ، یادگیری و حافظه فضایی در ماز آبی موریس بررسی شده است. تزریق حاد M، اما نه SS، سبب اختلال یادگیری در ماز آبی موریس (MWM) شد. تزریق مزمن SS یا M برای 7 و 6 روز قبل از MWM اثری بر اکتساب و بیادآوری نداشت. تزریق SS، اما نه M، بعد از تمرین روزانه سبب اختلال در تثبیت حافظه در MWM شد، بعلاوه این حیوانات بعد از یک تزریق M در آزمون بیادآوری، در مقایسه با حیوانات کنترل زمان کمتری را در ...

آدنوزین یک نوکلئوزید پورینی است که اثرات وسیع و مهمی در فرایندهای بیولوژیکی از قبیل انقباض ماهیچه‌های صاف، انتقال پیام عصبی، ترشح هورمون‌های درون ریز و برون ریز، پاسخهای ایمنی، التهاب، تجمع پلاکت‌ها، درد و تنظیم فعالیت قلبی دارند. مطالعات نشان داده‌اند اثرات آنوزین به واسطه تاثیر مستقیم بر روی گیرند‌ه‌های آدنوزین است.گیرنده‌های آدنوزین از دسته گیرنده‌های وابسته به G- پروتئین‌ها می‌باشند و به چهار زیر گروه A1، A2a‌، A2b و A3 تقسیم بندی می‌شوند. این گیرنده‌ها اثرات متعددی در با ...

سندرم قطع مرفین با قطع ناگهانی مصرف اوپیویید یا استفاده از آنتاگونیست اوپیوییدی روی می دهد. آدنوزین یک میانجی در سیستم عصبی مرکزی است که از طریق تحریک گیرنده های A1 آدنوزینی و مسدود کردن گیرنده های A2A آدنوزینی علایم سندرم قطع را کاهش می دهد. آنتاگونیستهای کانال های کلسیمی دی هیدروپیریدینی نیز دارای اثری محافظتی در برابر عوارض سندرم قطع مرفین می باشند. ما در این مطالعه تاثیر سیستم پورینرژیک را با استفاده از آگونیست گیرنده های A1 آدنوزینی (CCPA) و آنتاگونیست گیرنده هایA2A (SC ...

اثرات مصرف مزمن مرفین بر شکل پذیری سیناپسی در ناحیه CA1 مقاطع زنده هیپوکمپ موش صحرایی، با استفاده از ثبت خارج سلولی پتانسیل های عمل میدانی (PS) در پاسخ به تحریک شاخه های جانبی شافر مورد مطالعه قرار گرفت. از تحریک با فرکانس بالا و پالس با ریتم تتا به عنوان الگوهای تحریک استفاده شد. تغییرات زیر در مقاطع بدست آمده از موش های صحرایی وابسته به مرفین نسبت به مقاطع کنترل مشاهده شد: پالس با ریتم تتا به تنهایی سبب القای تضعیف طولانی مدت (LTD) در سیناپس های CA3-CA1 شد. PS LTD القا شده ...