عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 93

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این بررسی با کشت یونجه در لایسیمتر و محیط اطراف حفظ ارتفاع آن در سطح استاندارد و شرایط توصیه شده از طرف منابع علمی بین‌المللی میزان تبخیر و تعرق پتانسیل محاسبه و می‌توان تبخیر و تعرق گیاه مرجع جهت محاسبه تبخیر و تعرق گیاهان منطقه مورد استفاده قرار خواهد گرفت . در این بررسی چمن نیز بعنوان سطح مرجع مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و در نهایت مقایسه‌ای بین این دو گیاه بعنوان گیاه مرجع در محاسبات تبخیر و تعرق گیاهان بعمل خواهد آمد . ...
نمایه ها:
یونجه | 
تبخیر | 
گیاه | 
تعرق | 
چمن | 

برای تعیین حداکثر آب مصرفی گیاه مرجع (چمن) و مقایسه آن با فرمول‌های تجربی در پائیز سال 1373 اقدام به کشت چمن در یک دستگاه لایسیمتر زهکش‌دار به ابعاد 2 x 1 x 1/2 مترمربع گردید. آب بیش از حداکثر نیاز (تبخیر و تعرق پتانسیل) به لایسیمتر افزوده شده و آب اضافی به صورت زه آب اندازه گیری و بیلان حجمی آب مصرفی محاسبه گردید. ماه اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان جمع تبخیر و تعرق ...

میزان تبخیر و تعرق چمن (گیاه مرجع) از فروردین تا مهرماه به ترتیب برابر 3/0, 4/3, 5/4, 8/1, 7/6, 5/6, 3/7, 1/9 میلیمتر در روز اندازه‌گیری شد. جمع تبخیر و تعرق در این مدت 1229/8 میلیمتر بوده است . ...

برای تعیین حداکثر آب مصرفی گیاه مرجع (چمن) و مقایسه آن با فرمولهای تجربی در پائیز سال 1373 اقدام به کشت چمن در یک دستگاه لایسیمتر زهکش‌دار به ابعاد 1/2×1×2 مترمربع گردید. آب بیش از حداکثر نیاز (تبخیر و تعرق پتانسیل) به لایسیمتر افزوده شده و آب اضافی به صورت زه‌آب اندازه‌گیری و بیلان حجمی آب مصرفی محاسبه گردید. ماه اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان جمع تبخیر و تعرق چمن ...

به منظور اندازه‌گیری آب مصرفی چمن (گیاه مبنا) از یک لایسیمتر زهکش‌دار به ابعاد 90× 150×150 سانتیمتر که با رعایت شیب کف کانال در محل نصب و از خاک منطقه با رعایت ترتیب لایه‌های پرشده استفاده می‌گردد. زمان آبیاری موقعی است که رطوبت سهل‌الوصول داخل لایسیمتر مصرف شده باشد و عمق آب آبیاری به اندازه‌ای است که حدود ده درصد آب زهکشی داشته باشیم . میزان آب آبیاری و آب زهکشی در دوره‌های ده روزه اندازه‌گیری می‌شود و با استفاده از فرمول بیلان آب تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه فوق در آخر فصل مح ...
نمایه ها:
زهکشی | 
چمن | 
تعرق | 
گیاه | 
تبخیر | 
خاک | 

درسال 67 روش تحقیق میزان آب داده شده وآب ثقلی درهرآبیاری تعیین وتفاوت آندو برابرمیزان تبخیروتعرق درنظرگرفته خواهدشدمیزان تبخیروتعرق پتانسیل برای دوره های ده روزه محاسبه میشود. ...
نمایه ها:
تبخیر | 
گیاه | 
تعرق | 
چمن | 

بمنظور آگاهی از میزان تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع از یک لایسیمتر به ابعاد 20ˆ1×1×2 متر استفاده شد تا با استفاده از فرمولهای تجربی بتوان ضریب گیاهی را تعیین نمود. در طول فصل رشد میزان آب آبیاری و میزان آب زهکشی شده از لایسیمتر اندازه‌گیری گردیده و در چنین میزان عملکرد یونجه داخل لایسیمتر و اطراف آن نیز اندازه‌گیری می‌شود. ...

طرح‌فوق باکشت یونجه ،چغندرقندوچمن بعنوان گیاه مرجع‌درسه لایسیمترآهکداربه ابعاد 150x150x90 سانتیمتری اجرامیگردد.رطوبت خاک درون لایسیمترهادرحدظرفیت زراعی نگهداری شده وزه آب دردوره های ده روزه اندازه گیری میشود. ...

در این طرح تبخیر و تعرق چمن در یک لایسیمتر به ابعاد 1 x 1 x 1/2 متر به منظور تعیین ضریب گیاهی ...