عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11829

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گیاه رازینه با نام علمی Foeniculum Vulgare از تیره چتریان، گیاهی است علفی، معطر، به ارتفاع 1 تا 2 متر، برگهایی رشته‌ای شکل، گلهایی زرد و میوه‌ای رنگ کوچک و معطر از دیگر مشخصات آن می‌باشد. از ترکیبات شیمیایی آن می‌توان به ماده روغنی، ماده قندی، موسیلاژ، اسانس و ... اشاره کرد. رازیانه دارای خواص درمانی فراوان از جمله نیرودهندگی و مقوی معده، آرام کننده، مدر، دافع اوره و اسیداوریک و ... می‌باشد که دارای مصارف زیادی در صنعت عطرسازی دارد و از اقلام صادراتی ایران ذکر گردید ...
نمایه ها:
کشت | 
گیاه | 

به منظور مقایسه وتحلیل و بررسی میزان ریشه دهی قلمه های گیاه حسن یوسف در دو حالت عادی و معکوس (با قطبی گرایی معکوس) در محیط کشت پرلایت تحت سیستم مه افشان در مقطع زمانی مهر ماه قلمه هایی از نوع علفی از گیاه بالغ تهیه گردید. قلمه ها (5 قلمه به عنوان تکرارو 5 قلمه به عنوان تیمار) پس از انتقال به گلخانه وقرار دادن در محیط کشت تحت سیستم مه افشان با آهنگ کار هر 15 دقیقه 5 ثانیه (با 5 خروجی فعال آب) به مدت 21 روز قرار گرفتند. نتایج این آزمایش نشان داد که قلمه های قرار گرفته در حالت ...

جهت اندازه گیری آب مصرفی پتانسیل گیاه یونجه ازلایسیمتری به ابعاد 1mx1mx1/2m استفاده خواهدشد.نحوه پرکردن لایسیمتر بهمان ترتیبی است که لایه های خاک درگودال پروفیل بوده اند درطول آزمایش محیط رشد گیاه درشرایط اپتیم نگهداشته خواهدشدتا تبخیر و تعرق پتانسیل یونجه درشرایط آب وهوایی محل تعیین گرددویک لایسیمترمشابه جهت حمن بمنظور تعیین تبخیر وتعرق گیاه مرجع اختصاص داده خواهدشد،تادرمحاسبات مربوطه مورداستفاده قرارگیرد.زمان آبیاری لایسیمتر موقعی است که رطوبت به ظرفیت مزرعه رسیده باشد. ...

بمنظور اندازه‌گیری آب مصرفی پتانسیل گیاه چمن از لایسیمتری به ابعاد 1.2 × 1 × 1 متر استفاده خواهد شد. نحوه پر کردن لایسیمتر به همان ترتیبی است که لایه‌های خاک در گودال پروفیل بوده‌اند. در طول آزمایش محیط رشد گیاه در شرایط اپتیم نگهداشته خواهد شد تا تبخیر و تعرق پتانسیل چمن در سرایط آب و هوائی محل اجرای آزمایش تعیین گردد. لایسیمتر چمن به منظور تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع اختصاص داده خواهد شد تا در محاسبات مربوطه مورد استفاده قرار گیرد. لایسیمتر موقعی آبیاری می‌شود که رطوبت لای ...

امروزه قابل استفاده بودن فسفر خاک برای گیاه معمولا بر اساس تعیین کمیت فسفر استخراج شده به وسیله عصاره گیاههای شیمیایی ارزیابی می شود . اهداف این تحقیق عبارت بود از تعیین روابط شدت - کمیت جذب فسفر دربرخی خاکهای آهکی استان اصفهان و مقایسه شاخصهای شدت ، کمیت و ظرفیت بافری در پیش بینی جذب فسفر به وسیله گیاه . بدین منظور از خاک سطحی 11 نقطه مختلف استان اصفهان که دارای گستره ای از خصوصیات موثر بر جذب فسفر بودند نمونه برداری انجام گرفت . سپس در نمونه های فرعی فسفر محلول در کلسیم کلر ...

سرشاخه‌های گیاه ترخون (Tarrajon) به دلیل داشتن اسانس بعنوان ماده‌ای غذائی و داروئی در سراسر دنیا از جمله ایران مصرف می‌گردد. این گیاه که موطن اصلی آن سیبری است در حال حاضر در نقاط مختلف دنیا کشت و تکثیر می‌گردد. نمونه‌های موجود در ایران از جمله فرمهائی هستند که بدلیل وجود آب و هوای خاص ایران از طعم و بو و مزه خاص برخوردار است . تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که گیاه دارای ازال 4ˆ0 درصد اسانس می‌باشد. نظر به اهمیت خاص ترخون در صنایع غذائی ، بهداشتی و داروئی برآن شدیم که اجزاء عمده ...

1) اسانسهای گیاه‏‎a‎‏‎N. racemos‎‏، با جمع آوری اندام های هوایی گیاه در مرحله گلدهی کامل و اسانس گیری از آن به روش ‏‎Hydro-distillation‎‏ و محاسبه بازده اسانس با توجه به وزن خشک گیاه به دست آمد. با مطالعه و بررسی دقیق زمان های بازداری ترکیبات اندیس های بازداری کواتس طیف های جرمی و مقایسه کلیه این پارامترها با ترکیبات استاندارد صورت گرفت. شناسایی 24 ترکیب ترپنوئیدی مختلف در اسانس این گونه از گیاه نپتا به دست آمد. 2) اسانس های موجود در گیاه ‏‎N.crassifolia‎‏ ، اندام های هوایی گ ...

استفاده از مواد غیرشیمیایی در امر مبارزه با آفات و امراض گیاهی از قدیم‌الایام مورد توجه کشاورزان بوده است امروزه که با استفاده از مواد شیمیایی نه تنها مشکلات حل نشده بلکه باعث طغیان آفات و توسعه و اشاعه بیشتر بیماریهای گیاهی شده است انقوزه ماده‌ایست که گیاه کما استخراج میشود و از قدیم‌الایام و حتی امروزه در بعضی از روستاها، کشاورزان در موقع آبیاری در مدخل ورودی مزرعه قرار می‌دهند. صمغ گیاه کما در منطقه جنوب خراسان جمع‌آوری و با همکاری آزمایشگاه آفت‌کشهای موسسه تحقیقات آفات و ...

نتایج حاصل از اجرای طرح در سال زراعی 1376-77 دلالت بر این دارد که تیمار آبیاری تکمیلی در تجزیه واریانس عملکرد دانه و تعداد خوشه در گیاه تفاوت خیلی معنی‌دار مشاهده شده ولی در عملکرد کاه و تعداد دانه در خوشه تفاوت معنی‌دار مشاهده نگردید در مقایسه میانگین‌ها نیز بیشترین عملکرد دانه، کاو و تعداد خوشه در گیاه مربوط به سطح دو نوبت آبیاری تکمیلی با سیستم کلاسیک می‌باشد در مورد تیمار واریته نیز در جدول تجزیه واریانس عملکرد دانه، کاه و تعداد دانه در خوشه، تفاوت معنی‌دار مشاهده نشده و ...